Kommissionens arbejde ledes af et hold bestående af 28 politikere, én fra hvert EU-land. I spidsen for dette hold – officielt kaldet kommissærkollegiet – står Kommissionens formand.

Læs mere om den nuværende formand for Kommissionen, Jean-Claude Juncker.

Kommissærerne indgår i projektgrupper, der ledes af en næstformand. Disse grupper fokuserer på specifikke politikområder.

Kommissærernes rolle

Selv om der er én kommissær fra hvert EU-land, har de til opgave at forsvare EU's interesser som helhed – ikke nationale interesser.

Inden for Kommissionen er det dem, der er beslutningstagerne. For eksempel har de tilsammen ansvaret for:

  • at træffe beslutninger om Kommissionens strategier og politikker

  • at foreslå lovgivning og finansieringsprogrammer og lægge det årlige budgetforslag ud til debat og vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet

Europa-Kommissionens rolle

Kommissærkollegiets sammensætning

  • Formanden
  • Førstenæstformanden
  • Næstformanden, som samtidig er EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  • 4 næstformænd
  • 21 kommissærer                

Læs mere om det nuværende kommissærkollegium 2014-2019 og deres prioriteter og projektgrupper.

Mandatperioden

Der udnævnes en ny Kommission hvert 5. år. Den nuværende Kommission sidder indtil den 31. oktober 2019.   

Sådan udnævnes Kommissionen

Valg af formand

Hvert femte år foreslår Det Europæiske Råd – som består af EU's stats- og regeringschefer – en kommissionsformandskandidat til Europa-Parlamentet.

Dette forslag er baseret på den politiske sammensætning af Europa-Parlamentet efter det forudgående parlamentsvalg. Normalt vælges der en formand, der tilhører den største politiske familie i Parlamentet.

Hvis et absolut flertal af Parlamentets medlemmer støtter den indstillede, bliver han eller hun valgt.       

Udpegelse af holdet

Den valgte formand udpeger mulige næstformænd og kommissærer efter forslag fra EU-landene. Listen over kandidater skal godkendes af alle EU's stats- og regeringschefer, som mødes i Det Europæiske Råd.

Hver enkelt kandidat skal høres af det udvalg i Parlamentet, som har ansvar for det område, han/hun er indstillet til. Derefter stemmer udvalget om kandidatens egnethed. Når de 27 kandidater er blevet godkendt, stemmer Parlamentet som helhed om, hvorvidt hele holdet kan godkendes. Når Parlamentet har stemt, udnævnes kommissærerne af Det Europæiske Råd.

Ansvarlighed

Europa-Kommissionen er demokratisk ansvarlig over for Europa-Parlamentet, der har ret til at godkende eller afskedige hele den politiske ledelse i Kommissionen. Kommissionen skal også regelmæssigt aflægge beretninger til Parlamentet, herunder en årlig sammenfattende rapport og en beretning om budgetgennemførelsen.

Beslutningstagning

Hvis du vil vide mere om kommissærernes kollektive beslutningsproces, kan du læse resumé af forretningsordenen.

Alle kommissærerne har samme rolle og ansvar i beslutningsprocessen. Kommissionen træffer kollektivt beslutninger om sit arbejde gennem skriftlig eller mundtlig procedure.

Læs mere om EU's lovgivningsproces.

Dokumenter

DownloadPDF - 371.3 KB
DownloadPDF - 291.1 KB
DownloadPDF - 379.5 KB
DownloadPDF - 312.6 KB