Wekelijkse vergaderingen van de Commissie

Het college van commissarissen, bestaande uit de 28 leden van de Commissie, vergadert volgens de interne regels van de Commissie minstens eenmaal per week. Deze wekelijkse besluitvormingsprocedure heet de "mondelinge behandeling".

In de praktijk vergaderen de commissarissen meestal op woensdagochtend in Brussel. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement in Straatsburg vergaderen ze echter op dinsdag.

Naast die wekelijkse vergaderingen kan de voorzitter ook buitengewone vergaderingen van de Commissie beleggen, als de omstandigheden dat vereisen. Deze gaan over een bepaald thema of vinden plaats naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. 

Agenda van de vergaderingen van de Commissie

De agenda, die iedere week door de voorzitter van de Commissie wordt bepaald, sluit nauw aan bij het jaarlijks werkprogramma van de Commissie. Elk punt op de agenda wordt toegelicht door het lid van de Commissie dat voor het onderwerp bevoegd is. Vervolgens nemen alle aanwezige commissarissen samen een besluit.

Agenda's van de vergaderingen van de Commissie
Punten op aanstaande vergaderingen van de Commissie

Collectieve besluitvorming

De Commissie functioneert volgens het collegialiteitsbeginsel. Dit betekent dat besluiten worden genomen door het college van commissarissen, dat daarvoor verantwoording aflegt aan het Europees Parlement. Alle commissarissen hebben hetzelfde gewicht in de besluitvorming en ze zijn ook allemaal even verantwoordelijk voor de genomen besluiten.

Deze collegialiteit garandeert:

  • de kwaliteit van de besluiten, aangezien alle commissarissen voor elk voorstel worden geraadpleegd
  • institutionele onafhankelijkheid, omdat de besluiten worden genomen zonder partijpolitieke druk
  • gedeelde politieke verantwoordelijkheid voor alle commissarissen, zelfs bij besluiten met meerderheid van stemmen

Het college kan ook stemmen om tot een besluit te komen. In dat geval is een meerderheid van de leden van het college (dus 15 van de 28) voldoende. Elke commissaris heeft één stem en kan alleen in eigen persoon stemmen.

Deelname aan vergaderingen

Elke commissaris moet aan alle Commissievergaderingen deelnemen. Als ze om een of andere reden verhinderd zijn, moeten ze de voorzitter tijdig in kennis stellen. Afwezigheden zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen. 

Notulen van de wekelijkse vergaderingen

Na elke Commissievergadering wordt een verslag opgesteld en online gepubliceerd. 

Notulen van wekelijkse vergaderingen

Initiatieven van de Commissie

De Commissie heeft het initiatiefrecht op wetgevingsgebied. Als het college van commissarissen het eens is geworden over een wetsvoorstel, gaat het naar de volgende fase in het wetgevingsproces. In de meeste gevallen is het aan het Europees Parlement om het voorstel te bestuderen en al dan niet goed te keuren (in de gewone wetgevingsprocedure, ook wel medebeslissingsprocedure).

Tegelijkertijd worden de nationale parlementen van alle EU-landen verzocht advies uit te brengen en te bevestigen dat EU-maatregelen doeltreffender zijn dan nationale of regionale maatregelen.