Kommissionärernas roll

Kommissionärerna arbetar för EU:s intressen som helhet och inte för sina länders intressen.

Deras uppgift är att gemensamt

  • besluta om kommissionens strategier och politik

  • föreslå lagstiftning, finansieringsprogram och den årliga budgeten som Europaparlamentet och rådet sedan diskuterar och beslutar om.

Kommissionens roll

 

Hur tillsätts kommissionen?

 

En ordförande väljs

En ny ordförande väljs vart femte år. Europeiska rådet, dvs. EU-ländernas stats- och regeringschefer, föreslår en kandidat till ordförandeposten som Europaparlamentet ska rösta om.

Förslaget bygger på resultatet i Europaparlamentsvalet. Normalt sett föreslås en kandidat från den största partigruppen i parlamentet.

För att bli vald måste ordförandekandidaten få stöd av en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet.       

Ordföranden utser sina medarbetare

Den tillträdande ordföranden väljer därefter sina vice ordförande och kommissionärer bland EU-ländernas förslag. Listan måste godkännas av EU:s samtliga stats- och regeringschefer vid ett möte i Europeiska rådet.

De nominerade kommissionärerna frågas ut av Europaparlamentets utskott för det tilltänkta ansvarsområdet. Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Ansvarighet

Kommissionen är demokratiskt ansvarig inför Europaparlamentet, som måste godkänna kommissionen och har rätt att avsätta den. Kommissionen måste också rapportera om sin verksamhet till parlamentet och varje år lämna en sammanfattande rapport och en rapport om budgetens genomförande.

Hur fattas besluten?

Läs mer om hur kommissionärerna fattar beslut i arbetsordningen (sammanfattning).

Alla kommissionärer har samma roll och ansvar i beslutsprocessen. Kommissionen fattar beslut gemensamt i skriftliga eller muntliga förfaranden.

Läs mer om EU:s lagstiftningsprocess