Ρόλος των επιτρόπων

Αν και υπάρχει ένας επίτροπος από κάθε χώρα της ΕΕ, καθήκον κάθε επιτρόπου είναι να προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της - και όχι τα εθνικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επίτροποι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, από κοινού:

  • λαμβάνουν αποφάσεις για τις στρατηγικές και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • προτείνουν νόμους, χρηματοδοτικά προγράμματα και τον ετήσιο προϋπολογισμό, προς συζήτηση και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Πώς διορίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Επιλογή προέδρου

Κάθε πέντε χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - αποτελούμενο από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ - προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου προτείνεται με βάση την πολιτική κοινοβουλευτική σύνθεση μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά κανόνα, ο πρόεδρος επιλέγεται από τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εάν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίξουν τον υποψήφιο με απόλυτη πλειοψηφία, ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται.       

Επιλογή των μελών της ομάδας

Ο εκλεγείς πρόεδρος επιλέγει τους πιθανούς αντιπροέδρους και επιτρόπους με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών. Ο κατάλογος των υποψηφίων πρέπει να εγκριθεί από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, στο πλαίσιο συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ανάλογα με το χαρτοφυλάκιό του, κάθε υποψήφιος πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ψηφίζουν για την καταλληλότητα του υποψηφίου στη συγκεκριμένη θέση. Μόλις εγκριθούν και οι 27 υποψηφιότητες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του αποφασίζει εάν εγκρίνει ή όχι όλη την ομάδα των υποψηφίων. Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι επίτροποι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Λογοδοσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να παύει ολόκληρη την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση και έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λήψη αποφάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων των επιτρόπων, δείτε τον Εσωτερικό κανονισμό – περίληψη.

Όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και είναι εξίσου υπόλογοι για τις αποφάσεις αυτές. Η Επιτροπή αποφασίζει συλλογικά για το έργο της με γραπτή ή προφορική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα για τη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.