Úloha komisařů

I když z každé země EU je v Komisi jeden člen, jejich úkolem je hájit zájmy Unie jako celku, nikoli zájmy jednotlivých členských států.

V rámci Komise mají právě oni rozhodovací pravomoc. Společně například:

  • rozhodují o strategiích a politikách Komise

  • navrhují právní předpisy, programy financování a ročního rozpočtu k projednání a přijetí Evropským parlamentem a Radou

Úloha Evropské komise

 

Jak je Komise jmenována

 

Volba předsedy

Kandidáta na post předsedy Komise každých pět let navrhuje Evropská rada, kterou tvoří vedoucí představitelé zemí a vlád členských států EU a tento návrh je předložen Evropskému parlamentu.

Kandidát na předsedu Komise je navržen na základě politického složení EP po volbách do Evropského parlamentu; obvykle je vybrán z řad největší politické skupiny v Evropském parlamentu.

Kandidát je zvolen, pokud pro něj hlasuje absolutní většina poslanců Parlamentu.       

Výběr členů Komise

Nově zvolený předseda Komise vybere na základě návrhů ze zemí EU kandidáty na místopředsedy a komisaře. Seznam kandidátů musí schválit všichni představitelé států EU během zasedání Evropské rady.

Jednotliví kandidáti pak předstupují před parlamentní výbor a pojednají o portfoliu, za které mají odpovídat. Členové výboru pak hlasují o vhodnosti kandidáta k výkonu dané funkce. Poté, co se výbor shodne na všech 27 kandidátech, hlasuje Parlament jako celek o schválení celého sboru komisařů. Jakmile Parlament rozhodne ve prospěch daného kolegia, jednotliví komisaři jsou jmenováni Evropskou radou.

Odpovědnost

Demokratickou kontrolu nad Evropskou komisí vykonává Evropský parlament, který má právo schválit či zamítnout celé politické vedení Komise. Komise musí pravidelně Evropskému parlamentu předkládat zprávy, včetně výroční souhrnné zprávy a zprávy o plnění rozpočtu.

Rozhodování

Další informace o kolektivním rozhodování komisařů viz Jednací řád – shrnutí

Všichni členové Komise mají v rozhodovacím procesu rovnoprávné postavení a za rozhodnutí nesou společnou odpovědnost. Komise kolektivně rozhoduje o své činnosti prostřednictvím písemného nebo ústního řízení.

Další informace o postupu tvorby právních předpisů EU