Роля на комисарите

Въпреки че има по един комисар от всяка страна от ЕС, тяхната работа е да защитават не националните интереси, а интересите на ЕС като цяло.

В рамките на Комисията те са тези, които вземат решения. Така например работейки колективно те:

  • вземат решения във връзка със стратегиите и политиките на Комисията

  • предлагат закони, програми за финансиране и годишния бюджет за обсъждане и приемане от Парламента и Съвета.

Роля на Европейската комисия

 

Как се назначава Комисията

Избор на председател

На всеки пет години Европейският съвет, съставен от държавните и правителствените ръководители от ЕС, предлага на Европейския парламент кандидат за председател на Комисията.

Този кандидат се предлага въз основа на политическия състав на Парламента след изборите за Европейски парламент. Обикновено той се избира от най-многобройната политическа група в Парламента.

За да бъде избран предложеният кандидат, той трябва да бъде подкрепен от членовете на Парламента с абсолютно мнозинство.       

Избор на екипа

Кандидатът за председател избира потенциални заместник-председатели и членове на Комисията въз основа на предложения от държавите от ЕС. Списъкът на кандидатите трябва да бъде одобрен от всички държавни или правителствени ръководители от ЕС, заседаващи в рамките на Европейския съвет.

Всеки кандидат трябва да се яви пред парламентарната комисия, отговаряща за сферата на дейност, за която той е предложен. Членовете на съответната комисия гласуват дали кандидатът е подходящ за позицията. След като 27-те кандидати бъдат одобрени, целият Парламент гласува „за“ или „против“ екипа като цяло. След гласуването на Парламента Европейският съвет назначава членовете на Комисията.

Отчетност

Европейският парламент упражнява демократичен контрол върху Европейската комисия и има право да гласува вот на доверие или недоверие на цялото политическо ръководство на Комисията. Комисията трябва също така да представя редовни доклади пред Парламента, включително годишен обобщаващ доклад и отчет за изпълнението на бюджета.

Вземане на решения

За повече информация относно колективния процес на вземане на решения от комисарите, вижте Процедурен правилник — резюме.

Всички комисари са равни в процеса на вземане на решения и носят еднаква отговорност за тези решения. Комисията взема решения за работата си колективно чрез писмена или устна процедура.

Прочетете повече за Вземане на решения по време на седмичните заседания