Kommissionärernas veckosammanträden

De 27 kommissionärerna, det så kallade kollegiet, sammanträder i regel minst en gång i veckan. De fattar då beslut enligt det muntliga förfarandet.

Sammanträdena hålls i regel varje onsdag morgon i Bryssel. Under Europaparlamentets plenarsammanträden i Strasbourg hålls sammanträdet på tisdagen i stället.

Kommissionens ordförande kan vid behov dessutom kalla till extra möten för att diskutera en viss fråga, eller om det har inträffat något särskilt. 

Dagordning

Dagordningen bestäms av kommissionens ordförande och bygger på kommissionens arbetsprogram. Varje punkt på dagordningen presenteras av den kommissionär som ansvarar för det aktuella politikområdet. De närvarande kommissionärerna fattar sedan ett gemensamt beslut i varje ärende.

Dagordningar för kommissionens sammanträden
Punkter som ska tas upp på kommande kommissionsmöten

Gemensamt beslutsansvar

Kommissionen arbetar enligt principen om gemensamt ansvar. Besluten fattas gemensamt av hela kommissionen, som är kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet. Alla 27 kommissionärer har samma roll och ansvar i beslutsprocessen.

Det gemensamma ansvaret garanterar

  • bra beslut, eftersom samtliga kommissionärer måste höras om varje förslag
  • kommissionens oberoende, eftersom besluten antas utan påtryckningar
  • ett gemensamt politiskt ansvar från alla kommissionärer, även vid majoritetsbeslut.

Kommissionärerna kan också fatta beslut genom omröstningar. Då måste en majoritet av dem (14 av 27) rösta för beslutet för att det ska antas. Varje kommissionär har en röst och kan bara rösta personligen.

Obligatorisk närvaro

Kommissionärerna måste delta i alla sammanträden. Om de får förhinder måste de meddela ordföranden i god tid. Eventuell frånvaro tillåts bara i undantagsfall och måste motiveras. 

Mötesprotokoll

Ett skriftligt protokoll från varje sammanträde läggs ut på nätet. 

Mötesprotokoll för veckosammanträden

Kommissionen föreslår lagar

Kommissionen har initiativrätt att föreslå nya EU-lagar. När kommissionen har antagit ett lagförslag går det vidare till nästa steg i lagstiftningsprocessen. I de flesta fall överlämnas förslaget till Europaparlamentet och ministerrådet för behandling och antagande (enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, också kallat medbeslutandeförfarandet).

Samtidigt uppmanas EU-ländernas parlament att yttra sig om förslaget och bekräfta att det är effektivare att ta upp frågan på EU-nivå i stället för på regional eller lokal nivå.