Pravidelné týždenné zasadnutia komisárov

Kolégium komisárov, ktoré tvorí 27 komisárov, sa spravidla stretáva aspoň raz za týždeň. Tento každotýždenný rozhodovací proces sa nazýva ústny postup.

V praxi sa komisári stretávajú každú stredu v Bruseli. Počas plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa však zasadnutia konajú vo štvrtok.

Ak si to vyžaduje situácia, predseda Komisie môže okrem pravidelných týždenných zasadnutí zvolať aj mimoriadne zasadnutie Komisie. Na takomto zasadnutí sa prerokúva konkrétna otázka alebo reakcia na osobitnú udalosť. 

Program zasadnutí Komisie

Program každého zasadnutia určuje predseda Komisie, pričom tento je program úzko spojený s ročným pracovným programom Komisie. Každý bod programu predstavuje komisár zodpovedný za príslušnú oblasť. Spoločné rozhodnutie o tomto bode potom prijímajú všetci prítomní komisári.

Programy zasadnutí Komisie
Plánovaný program budúcich zasadnutí Komisie

Spoločné rozhodovanie

Práca Komisie je založená na zásade kolegiality. Rozhodnutia prijíma spoločne kolégium komisárov, ktorý sa za prijaté rozhodnutia zodpovedá Európskemu parlamentu. Pri rozhodovaní má všetkých 27 komisárov rovnakú váhu a za vydané rozhodnutia nesú rovnakú zodpovednosť.

Kolegialita je zárukou:

  • kvality prijatých rozhodnutí, keďže do konzultácií o každom návrhu sú zapojení všetci komisári
  • inštitucionálnej nezávislosti, pretože rozhodnutia sa prijímajú bez straníckeho tlaku
  • rozdelenia politickej zodpovednosti medzi všetkých komisárov, a to aj vtedy, keď sa rozhodnutia prijímajú rozhodnutím väčšiny

Kolégium môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním. V takom prípade je na prijatie rozhodnutia potrebné, aby zaň hlasovala väčšina členov kolégia (čiže 14 z 27). Každý člen Komisie má jeden hlas a hlasovať môže len osobne.

Účasť na schôdzach

Komisári sa musia zúčastňovať na všetkých zasadnutiach kolégia. Ak z akéhokoľvek dôvodu meškajú, musia včas informovať predsedu. Neúčasť na zasadnutí kolégia musí byť odôvodnená a obmedzená len na výnimočné okolnosti. 

Zápisnice z týždenných zasadnutí

Z každého zasadnutia kolégia sa robí zápisnica, ktorá sa uverejňuje online. 

Zápisnice z týždenných zasadnutí

Iniciatívy schválené Komisiou

Komisia má v legislatívnych otázkach právo iniciatívy. Keď kolégium spoločne prijme legislatívny návrh, tento návrh postupuje do ďalšej fázy zákonodarného procesu. Vo väčšine prípadov sa predkladá na preskúmanie a prijatie Európskemu parlamentu (v riadnom legislatívnom postupe, ktorý sa nazýva aj spolurozhodovanie).

Zároveň sa národné parlamenty členských krajín EÚ vyzývajú, aby k návrhu zaujali stanovisko a aby potvrdili, že je efektívnejšie riešiť danú otázku na úrovni EÚ ako na regionálnej alebo miestnej úrovni.