Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Το προσωπικό που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται 32.000 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι και συμβασιούχοι. Σ' αυτούς συγκαταλέγονται υπεύθυνοι πολιτικής, ερευνητές, νομικοί και μεταφραστές.

Κώδικας δεοντολογίας

Οι υπάλληλοι της ΕΕ καθοδηγούνται από κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο και πρέπει να τηρούν κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους, τόσο εντός όσο και εκτός γραφείου. Οι κανόνες αυτοί ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς.

Εάν ένας πολίτης θεωρεί ότι υπάλληλος της Επιτροπής παρέβη τον κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να υποβάλει σχετική καταγγελία. 

Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό

Στατιστικά στοιχεία για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

English content available via https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en

Για να κατανοήσετε καλύτερα τα στοιχεία αυτά, χρησιμοποιήστε τον κωδικό ISO για την ιθαγένεια.