Παρατηρήσεις και σχόλια για τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με τη χάραξη της ενωσιακής πολιτικής και τη θέσπιση της ενωσιακής νομοθεσίας και να προτείνετε τρόπους για τη βελτίωση της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πώς να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία πολιτών για να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία.

Διάλογοι με τους πολίτες

Δημόσιες συζητήσεις με τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης.

Υποβάλετε αναφορά στην ΕΕ

Γιατί και πώς να υποβάλετε μια αναφορά στην ΕΕ.