Τι είναι η πρωτοβουλία πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια διαδικασία που σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά, εσείς και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.

Αν θέλετε να αναλάβει η ΕΕ δράση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία πολιτών για να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με αυτό το θέμα.

Για να εξεταστεί μια πρωτοβουλία από την Επιτροπή, πρέπει 1 εκατομμύριο πολίτες από ολόκληρη την ΕΕ να την υπογράψουν ως ένδειξη της υποστήριξής τους.

Περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πώς να διοργανώσετε μια πρωτοβουλία

Προτού ξεκινήσετε την πρωτοβουλία σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα διοργανωτών.

Η ομάδα αυτή πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ, που ζουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Δεν είναι απαραίτητο να είναι υπήκοοι 7 διαφορετικών χωρών, θα πρέπει όμως να έχουν ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε στην Επιτροπή αίτηση καταχώρισης της πρωτοβουλίας σας. Προτού καταχωρίσει την προτεινόμενη πρωτοβουλία σας, η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο πληρούνται ορισμένα νομικά κριτήρια, κυρίως ότι η πρότασή σας εμπίπτει σε τομέα της αρμοδιότητάς της.

Μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία έναρξης της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης από πολίτες σε όλη την ΕΕ.

Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία πολιτών

Ενημερωθείτε, συζητήστε, επικοινωνήστε και λάβετε συμβουλές σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Πώς να λάβει απάντηση και να έχει αντίκτυπο μια πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία σας πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:

  • να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές υποστήριξης
  • οι υπογράφοντες να είναι από 7 τουλάχιστον χώρες της ΕΕ (και να τηρείται ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών από καθεμιά)

Αν η πρωτοβουλία σας πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η Επιτροπή θα την εξετάσει.

Εντός 1 μηνός

  • θα έχετε συνάντηση με υπαλλήλους της ΕΕ

Εντός 3 μηνών

  • θα κληθείτε σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξηγήσετε την πρωτοβουλία σας

Εντός 6 μηνών

  • η Επιτροπή θα διατυπώσει επίσημη απάντηση – εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους σκοπεύει ή όχι να προτείνει νέα νομοθεσία με βάση την πρότασή σας

Περισσότερα σχετικά με πρωτοβουλίες που έλαβαν απάντηση