Πείτε τη γνώμη σας για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής

Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και να συμβάλετε στην τελειοποίηση των προπαρασκευαστικών εργασιών στα διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Οι χάρτες πορείας, τα σχέδια νομοθετικών πράξεων, οι προτάσεις και οι εγκριθείσες πράξεις διατίθενται συνήθως προς σχολιασμό με προθεσμία 4 εβδομάδες.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος διατύπωσης της γνώμης σας είναι η συμμετοχή σας σε δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή μέσω λεπτομερών ερωτηματολογίων με σκοπό να συγκεντρώνει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει. Οι περισσότερες διαβουλεύσεις είναι ανοιχτές για συμμετοχή επί 12 εβδομάδες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις σας κατά τη διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών και της νομοθεσίας.

Προτείνετε τρόπους βελτίωσης της ενωσιακής νομοθεσίας

Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να προτείνετε τρόπους για τη βελτίωση της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας , ώστε αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Η πρότασή σας θα εξεταστεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων από κάθε χώρα της ΕΕ. Η ομάδα αυτή, γνωστή ως «πλατφόρμα REFIT», περιλαμβάνει εκπροσώπους επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μπορεί να διατυπώσει σύσταση προς την Επιτροπή βάσει των στοιχείων που δώσατε. Αν η ομάδα αποφασίσει να μην διατυπώσει σύσταση, σας ενημερώνει εγγράφως εξηγώντας τους λόγους αυτής της απόφασης.