Så här lämnar du ett klagomål till kommissionen

Du måste använda standardformuläret så att vi lättare förstår ditt problem. Fyll i det på något av de officiella EU-språken. Ange följande:

  • Beskriv noggrant hur de nationella myndigheterna enligt din mening har överträtt EU-lagstiftningen och vilken EU-lag som du tror att de har brutit mot.
  • Redogör för vad du redan har gjort för att hävda dina rättigheter.

Vad gör kommissionen med ditt klagomål?

Kommissionen har följande rutiner för klagomål:

  • Inom 15 arbetsdagar får du en bekräftelse på att kommissionen har tagit emot ditt klagomål.
  • Om du inte har använt standardformuläret får du en uppmaning att skicka in klagomålet en gång till.
  • Kommissionen granskar sedan ditt ärende och beslutar om man ska inleda ett formellt överträdelseförfarande mot EU-landet i fråga. Detta tar normalt 12 månader.
  • Om ditt ärende är komplicerat, eller kommissionen behöver mer information, kan det ta längre tid. Du informeras i så fall om detta.
  • Om kommissionen kommer fram till att ditt klagomål är berättigat och inleder ett formellt överträdelseförfarande, informeras du om detta och får också veta hur ärendet fortskrider.
  • Om ditt problem lättare kan lösas på informell väg eller med hjälp av tvistlösningstjänster utanför domstol, kan kommissionen föreslå att ditt ärende överförs till en sådan tjänst.
  • Om kommissionen kommer fram till att ditt problem inte innebär en överträdelse av EU-lagstiftningen, blir du informerad om detta innan ärendet läggs ner.
  • Du kan när som helst lämna in ytterligare handlingar eller be att få träffa företrädare för kommissionen.

Läs mer om hur kommissionen handlägger klagomål i meddelandet om klagandens ställning i ärenden om unionsrättens tillämpning.

Lämna ett klagomål på nätet

Du kan skicka in ditt klagomål med hjälp av vårt webbformulär.

Lämna ett klagomål med mejl eller post

Använd standardformuläret om du vill skicka klagomålet med mejl eller lämna det på papper. Formuläret finns på alla EU-språk och innehåller instruktioner som hjälper dig att få med alla uppgifter.

Fyll i formuläret på skärmen eller skriv tydligt så att vi lätt kan läsa det.

Ladda nerDOCX - 51.2 KB

Skicka formuläret till följande adress:

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
1049 Bryssel
Belgien

eller

EU-kommissionens representationskontor i ditt land 

eller

med fax: +32 22 96 43 35

Överträdelseförfaranden

Klagomål är en viktig informationskälla för att upptäcka eventuella överträdelser, men kommissionen är inte skyldig att inleda ett formellt överträdelseförfarande. Detta gäller även om ett klagomål avslöjar att det faktiskt föreligger en överträdelse (kommission avgör ändå själv om och när ett överträdelseförfarande ska inledas). Om kommissionen drar ett EU-land inför rätta vid EU-domstolen och vinner målet, måste landet i fråga vidta de korrigerande åtgärder som krävs. Du som klagar har emellertid inte direkt rätt till ersättning eller skadestånd. För att få skadestånd måste du även i detta fall vända dig till en nationell domstol inom den tid som fastställs i nationell lag.