Ako predložiť sťažnosť Európskej komisii

Na predloženie svojej sťažnosti musíte použiť štandardný formulár sťažnosti, vďaka ktorému ľahšie pochopíme váš problém. Môžete ho vyplniť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Vo svojej sťažnosti nezabudnite uviesť:

  • presný opis, ako podľa vás vnútroštátne orgány porušili právo Únie a ktorý právny predpis EÚ podľa vášho názoru porušili,
  • podrobnosti o tom, čo ste už podnikli na dosiahnutie nápravy.

Čo urobí Európska komisia v súvislosti s vašou sťažnosťou?

Na sťažnosti adresované Európskej komisii sa uplatňuje tento postup:

  • Európska komisia vám do 15 pracovných dní potvrdí, že vašu sťažnosť prijala.
  • Európska komisia vás vyzve, aby ste svoju sťažnosť predložili ešte raz, ak ste nepoužili štandardný formulár sťažnosti.
  • V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov Európska komisia posúdi vašu sťažnosť s cieľom rozhodnúť, či proti dotknutej krajine EÚ začne formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti.
  • Ak je predložený problém mimoriadne zložitý alebo ak Európska komisia potrebuje od vás alebo niekoho iného ďalšie informácie alebo podrobnosti, prijatie rozhodnutia môže trvať dlhšie ako 12 mesiacov. V takom prípade vás Komisia bude o dlhšom posúdení informovať.
  • Ak Komisia rozhodne, že vaša sťažnosť je odôvodnená, a začne proti dotknutej krajine EÚ formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti, informuje vás o tom. Takisto vám poskytne podrobnosti o priebehu.
  • Ak je Európska komisia presvedčená, že váš problém účinnejšie vyrieši niektorá z dostupných neformálnych alebo mimosúdnych služieb riešenia sporov, môže vám navrhnúť, že vašu vec predloží niektorej z týchto služieb.
  • Ak Komisia rozhodne, že váš problém nepredstavuje porušenie práva Únie, informuje vás o tejto skutočnosti listom ešte pred tým, ako vašu vec uzavrie.
  • Európskej komisii môžete kedykoľvek poskytnúť dodatočný materiál k vašej sťažnosti alebo požiadať o stretnutie s jej zástupcami.

Prečítajte si, ako sú upravené vzťahy Európskej komisie so sťažovateľmi: Oznámenie o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie.

Podanie sťažnosti online

Formulár sťažnosti môžete vyplniť a podať online.

Podanie sťažnosti e-mailom alebo poštou

Ak si želáte podať sťažnosť e-mailom alebo poštou, musíte použiť štandardný formulár sťažnosti, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ. Riaďte sa pokynmi uvedenými vo formulári.

Vďaka formuláru môžete predložiť vašu sťažnosť, ktorá bude obsahovať všetky relevantné informácie, v štruktúrovanej forme. Na uľahčenie spracovania vašej sťažnosti vyplňte formulár na obrazovke alebo ručne čitateľným spôsobom.

StiahnuťDOCX - 52.3 KB

Formulár zašlite na túto adresu:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGICKO

alebo

Zastúpenie Európskej komisie vo vašej krajine 

alebo

faxom na +32 2 2964 335

Komisia a konania o nesplnení povinnosti

Sťažnosti sú významným zdrojom informácií, pokiaľ ide o identifikáciu možných prípadov porušenia právnych predpisov EÚ. Komisia nemá povinnosť začať formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti, dokonca ani vtedy, keď na základe sťažnosti zistí, že ide o nesplnenie povinnosti (Komisia rozhoduje podľa vlastného uváženia, či a kedy začne konanie o nesplnení povinnosti). Okrem toho, ak sa Komisia rozhodne začať proti krajine EÚ konanie na Súdnom dvore a spor vyhrá, krajina EÚ bude musieť prijať všetky opatrenia na nápravu porušenia. To však neznamená, že sťažovatelia majú priamo nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody. Pokiaľ ide o kompenzáciu, sťažovatelia sa musia obrátiť na vnútroštátny súd v lehote stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch.