Jak złożyć skargę do Komisji Europejskiej

Aby złożyć skargę, wypełnij standardowy formularz skargi – ułatwi nam to zrozumienie problemu. Formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE. W formularzu powinieneś:

  • podać dokładny opis, w jaki sposób organy krajowe naruszyły Twoim zdaniem prawo unijne, i wskazać, które przepisy zostały przez nie naruszone
  • opisać wszelkie kroki, które dotąd podjąłeś w ramach dochodzenia swoich roszczeń.

W jaki sposób Komisja Europejska rozpatruje skargi?

Skargi skierowane do Komisji Europejskiej są rozpatrywane zgodnie z następującą procedurą:

  • Komisja potwierdza otrzymanie skargi w terminie 15 dni roboczych.
  • W przypadku gdy skarga nie została wysłana przy użyciu standardowego formularza, Komisja wysyła prośbę o ponowne złożenie skargi.
  • W ciągu następnych 12 miesięcy Komisja Europejska bada przedłożoną jej skargę i decyduje, czy wszcząć przeciwko danemu państwu członkowskiemu formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (naruszenia prawa UE).
  • Jeśli poruszona w skardze sprawa jest szczególnie złożona lub jeśli Komisja Europejska musi zwrócić się do skarżącego lub innych stron o przedstawienie dodatkowych informacji, decyzja może zostać podjęta po okresie dłuższym niż 12 miesięcy. W takim przypadku skarżący zostanie poinformowany o wydłużeniu procedury.
  • Jeśli Komisja Europejska uzna skargę za uzasadnioną i zdecyduje się wszcząć formalne postępowanie w związku z nieprzestrzeganiem przepisów przez dany kraj UE, skarżący zostanie poinformowany zarówno o tym, jak i o dalszym przebiegu sprawy.
  • Jeśli według Komisji problem można rozwiązać skuteczniej przez skorzystanie z pomocy dostępnych nieformalnych lub pozasądowych systemów rozstrzygania sporów, może ona zaproponować przekazanie sprawy do rozwiązania w ramach takich systemów.
  • Jeśli Komisja uzna, że przedłożony problem nie stanowi naruszenia prawa Unii, powiadomi o tym pisemnie skarżącego, a następnie zamknie akta sprawy.
  • Skarżący może w każdej chwili przekazać Komisji Europejskiej dodatkowe materiały dotyczące skargi lub poprosić o spotkanie z jej przedstawicielami.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Komisja Europejska kontaktuje się ze skarżącymi: Komunikat w sprawie zasad postępowania w stosunkach ze skarżącymi w przedmiocie stosowania prawa unijnego.

Złożenie skargi online

Aby złożyć skargę przez internet, wypełnij i wyślij elektroniczny formularz skargi.

Złożenie skargi e-mailem lub pocztą

Jeśli zamierzasz złożyć skargę e-mailem lub pocztą, musisz w tym celu wypełnić standardowy formularz skargi, który jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, postępując zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami.

Formularz pomaga uwzględnić wszystkie istotne aspekty i zamieścić wszelkie ważne informacje. Aby ułatwić rozpatrzenie skargi, wypełnij formularz na ekranie lub odręcznie w czytelny sposób.

PobierzDOCX - 52.7 KB

Formularz można wysłać pocztą na adres podany poniżej:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruksela
BELGIA

lub

na adres przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Twoim kraju 

lub

faksem na numer: 3222964335.

Komisja i postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Skargi są ważnym źródłem informacji umożliwiających wykrywanie ewentualnych przypadków naruszenia przepisów prawa. Komisja nie ma obowiązku wszczynania formalnego postępowania o naruszenie, nawet w przypadkach, w których dana skarga prowadzi do ujawnienia takiego naruszenia (Komisji przysługuje swoboda decydowania o tym, czy i kiedy należy wszcząć postępowanie). Jeśli Komisja pozwie do Trybunału Sprawiedliwości dany kraj UE i wygra sprawę, kraj ten będzie musiał podjąć wszelkie działania mające na celu usunięcie uchybienia. Nie oznacza to jednak, że skarżący będzie automatycznie uprawniony do otrzymania odszkodowania. Aby uzyskać odszkodowanie, skarżący musi skierować sprawę do sądu krajowego w terminie określonym w prawie krajowym.