Kā iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai

Lai mums būtu vieglāk saprast jūsu problēmu, lūdzam jūs iesniegt sūdzību, izmantojot standartveidlapu. Varat to aizpildīt jebkurā oficiālajā ES valodā. Lūdzu, pārliecinieties, vai ir:

  • aprakstīts, kā tieši valsts iestādes ir pārkāpušas ES tiesību aktus un kuri ES tiesību akti, pēc jūsu domām, ir pārkāpti,
  • sīkāk aprakstīti visi pasākumi, ko jau esat veicis.

Ko Eiropas Komisija iesāks ar jūsu sūdzību?

Eiropas Komisijai iesniegto sūdzību izskatīšana notiek šādi:

  • Eiropas Komisija 15 darbdienu laikā apstiprina, ka ir saņēmusi jūsu sūdzību.
  • Eiropas Komisija aicinās jūs vēlreiz iesniegt sūdzību, ja nebūsiet izmantojis standartveidlapu.
  • Nākamo 12 mēnešu laikā Eiropas Komisija izvērtēs jūsu sūdzību un izlems, vai sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pret attiecīgo ES valsti.
  • Ja jūsu izvirzītā problēma izrādīsies īpaši sarežģīta vai ja Eiropas Komisijai vajadzēs no jums vai citiem iegūt papildu informāciju, lēmuma pieņemšana var prasīt vairāk par 12 mēnešiem. Jūs informēs, ja izvērtēšana ilgst vairāk par 12 mēnešiem.
  • Ja Eiropas Komisija izlems, ka jūsu sūdzība ir pamatota, un sāks oficiālu pārkāpuma procedūru pret attiecīgo ES valsti, tā jūs informēs par šo faktu un par lietas attīstību.
  • Ja Eiropas Komisija uzskatīs, ka jūsu problēmu lietderīgāk būtu risināt ar kādu no neoficiālajiem vai ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismiem, tā var jums ierosināt nodot lietu attiecīgajiem dienestiem.
  • Ja Komisija nolems, ka jūsu problēma nav saistīta ar Savienības tiesību aktu pārkāpumu, tā vēstulē jūs informēs par lietas izbeigšanu.
  • Jūs jebkurā laikā varat sniegt Eiropas Komisijai papildu materiālus par savu sūdzību vai lūgt tikšanos ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Komisijas attiecībām ar sūdzību iesniedzējiem, lasiet Paziņojumu par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju saistībā ar Savienības tiesību piemērošanu.

Nosūtīt sūdzību internetā

Aizpildiet sūdzības standartveidlapu tiešsaistē un nosūtiet to mums.

Sūdzības iesniegšana pa e-pastu vai pastu

Ja vēlaties iesniegt sūdzību pa e-pastu vai pastu, jums jāaizpilda sūdzības standartveidlapa, kas ir pieejama visās ES valodās. Sekojiet veidlapā ietvertajiem norādījumiem.

Veidlapa jums palīdzēs strukturēti aprakstīt sūdzību un iekļaut visu būtisko informāciju. Lai sūdzību būtu vieglāk apstrādāt, lūdzam ekrānā vai uz papīra salasāmi aizpildīt veidlapu.

LejupielādētDOCX - 50.7 KB

Veidlapu var nosūtīt uz šādu adresi:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIQUE/BELGIË

vai

ES Komisijas pārstāvniecībai jūsu valstī 

vai

pa faksu: 3222964335

Komisija un pārkāpuma procedūras

Sūdzības iesniedzēji ir svarīgs informācijas avots, kas palīdz atklāt iespējamos pārkāpumus, taču Komisijai nav pienākuma sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pat tad, ja sūdzība liecina par pārkāpuma pastāvēšanu (Komisija drīkst pēc saviem ieskatiem izlemt, vai un kad sākt pārkāpuma procedūru). Ja Komisija vēršas pret ES valsti tiesā un uzvar lietā, attiecīgajai ES valstij ir jāveic visi pasākumi, lai novērstu pārkāpumus. Tas tomēr nenozīmē, ka sūdzības iesniedzēji saņem nepārprotamas tiesības uz kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Lai pieprasītu kompensāciju, sūdzības iesniedzējiem ir jāvēršas valsts tiesā attiecīgās valsts tiesībās paredzētajā termiņā.