Kaip pateikti skundą Europos Komisijai

Skundą reikia pateikti standartine skundo forma, taip mums bus lengviau suprasti jūsų problemą. Formą galima pildyti bet kuria oficialiąja ES kalba. Nurodykite šiuos duomenis:

  • tiksliai aprašykite, kaip, jūsų nuomone, nacionalinės valdžios institucijos pažeidė ES teisę ir kuris Europos Sąjungos teisės aktas, jūsų manymu, buvo pažeistas,
  • išsamiai informuokite apie visus veiksmus, kurių jau ėmėtės, kad apgintumėte savo teises.

Kaip Europos Komisija nagrinėja jūsų skundą?

Europos Komisijai pateikti skundai nagrinėjami toliau nurodyta tvarka.

  • Europos Komisija per 15 darbo dienų patvirtins, kad gavo Jūsų skundą.
  • Jei nenaudosite standartinės skundo formos, Europos Komisija jūsų paprašys skundą pateikti iš naujo.
  • Po to per 12 mėnesių Europos Komisija įvertins jūsų skundą ir spręs, ar prieš atitinkamą ES šalį pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.
  • Jei jūsų keliamas klausimas itin sudėtingas arba jeigu Europos Komisijai reikės iš jūsų arba iš kitur gauti daugiau informacijos ar duomenų, sprendimui priimti gali prireikti daugiau nei 12 mėnesių. Jei vertinimas užtruks ilgiau nei 12 mėnesių, apie tai jums bus pranešta.
  • Jeigu Europos Komisija nuspręs, kad jūsų skundas pagrįstas ir prieš atitinkamą ES šalį pradės oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, ji apie tai jus informuos ir vėliau praneš apie nagrinėjimo eigą.
  • Jeigu, Europos Komisijos nuomone, jūsų problemą būtų galima veiksmingiau išspręsti naudojantis neoficialių arba neteisminių tarnybų paslaugomis, ji gali jums pasiūlyti klausimą perduoti nagrinėti toms tarnyboms.
  • Jeigu Komisija nuspręs, kad jūsų problema nesusijusi su Europos Sąjungos teisės pažeidimu, prieš baigdama nagrinėti klausimą ji apie tai jus informuos raštu.
  • Bet kuriuo metu Europos Komisijai galite pateikti papildomos informacijos apie savo skundą ar paprašyti susitikti su Europos Komisijos atstovais.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Europos Komisija palaiko ryšius su skundų pateikėjais: Komunikatas dėl santykių su skundų dėl Sąjungos teisės taikymo pateikėjais administravimo nuostatų atnaujinimo.

Skundų teikimas internetu

Galite užpildyti ir pateikti elektroninę skundo formą.

Skundo pateikimas elektroniniu arba paprastu paštu

Jei pageidaujate pateikti skundą elektroniniu arba paprastu paštu, jums reikia užpildyti standartinę skundo formą, kuri yra parengta visomis ES kalbomis. Laikykitės formoje pateiktų nurodymų.

Naudojantis šia forma bus paprasčiau skundą parengti ir užtikrinti, kad skunde būtų nurodyti visi svarbūs duomenys. Užpildykite elektroninę formą kompiuteriu, o jeigu pildote popierinę formą, rašykite įskaitomai, kad skundą būtų lengviau tvarkyti.

ParsisiųsdintiDOCX - 51.8 KB

Skundus galima siųsti šiuo adresu:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM (BELGIJA)

arba

Europos Komisijos atstovybei savo šalyje 

arba

faksu 3222964335

Komisija ir pažeidimų tyrimo procedūros

Skundų teikėjai yra svarbus informacijos apie galimus pažeidimų atvejus šaltinis, tačiau Komisija neprivalo pradėti oficialios pažeidimo nagrinėjimo procedūros net ir tais atvejais, kai nagrinėjant skundą pažeidimas nustatomas (Komisija savo nuožiūra gali nuspręsti, ar ir kada reikia pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą). Be to, jeigu Komisija paduoda valstybę narę į Teisingumo Teismą ir laimi bylą, valstybė narė turi imtis visų būtinų veiksmų, kad pažeidimas būtų pašalintas, tačiau tai nereiškia, kad skundų teikėjai turi tiesioginę teisę į kompensaciją arba žalos atlyginimą. Siekiantys kompensacijos skundų teikėjai vis tiek turi iki nacionaliniuose įstatymuose nustatytų terminų kreiptis į savo šalies teismą.