Conas gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh

Ní mór duit úsáid a bhaint as an bhfoirm ghearáin chaighdeánach, lena mbeidh sé níos fusa dúinn d'fhadhb a thuiscint. Féadfaidh tú í a líonadh isteach in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Cinntigh go bhfuil na sonraí a leanas san áireamh:

  • tabhair cur síos beacht ar an gcaoi a measann tú go bhfuil dlí an Aontais sáraithe ag an údarás náisiúnta atá i gceist agus cad é an dlí áirithe atá sáraithe aige
  • tabhair sonraí i dtaobh aon rud atá déanta agat cheana chun sásamh a fháil

Conas a láimhseálfaidh an Coimisiún Eorpach do ghearán?

Déanfar gearáin a sheolfar chuig an gCoimisiún Eorpach a phróiseáil mar a leanas:

  • Gheobhaidh tú deimhniú ón gCoimisiún go bhfuarthas do ghearán laistigh de 15 lá oibre.
  • Iarrfaidh an Coimisiún Eorpach ort do ghearán a chur isteach an dara huair murar úsáid tú an fhoirm ghearáin chaighdeánach an chéad uair.
  • Laistigh de 12 mhí ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar do ghearán lena chinneadh an dtionscnófar nós imeachta foirmiúil um shárú in aghaidh an Bhallstáit i gceist.
  • Má tá an cheist a tharraing tú an-chasta, nó má tá tuilleadh eolais nó sonraí de dhíth ar an gCoimisiún Eorpach, uait féin nó ó dhaoine eile, b'fhéidir go dtógfadh sé níos mó ná an 12 mhí chun teacht ar chinneadh. Cuirfear ar an eolas thú má thógann an measúnú níos mó ná 12 mhí.
  • Má chinneann an Coimisiún Eorpach go bhfuil bunús le do ghearán agus go dtionscnaíonn sé an nós imeachta foirmiúil um shárú in aghaidh an Bhallstáit i gceist, cuirfidh sé sin i bhfios duit chomh maith le dul chun cinn an cháis.
  • Má mheasann an Coimisiún Eorpach go bhféadfaí d'fhadhb a réiteach ar bhealach níos éifeachtaí trí cheann ar bith de na seirbhísí um réiteach fadhbanna neamhfhoirmiúla nó lasmuigh den chúirt atá ar fáil, féadfaidh sé a mholadh duit go n-aistreofar do chomhad chuig na seirbhísí sin.
  • Má chinneann an Coimisiún nach sárú ar dhlí an Aontais is cúis leis an bhfadhb atá agat, cuirfidh sé sin i bhfios duit tríd an bpost sula ndúnfaidh sé an comhad.
  • Féadfaidh tú ábhar breise faoi do ghearán a thabhairt don Choimisiún Eorpach, nó a iarraidh labhairt le hionadaithe an Choimisiúin, am ar bith.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a láimhseálann an Coimisiún Eorpach a chaidreamh le gearánaigh: Teachtaireacht faoi láimhseáil an chaidrimh leis an ngearánach i ndáil le cur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

Gearán a sheoladh isteach ar líne

Is féidir an fhoirm ghearáin ar líne a líonadh isteach agus a sheoladh isteach.

Gearán a sheoladh isteach le ríomhphost nó tríd an bpost

Más mian leat gearán a dhéanamh le ríomhphost nó tríd an bpost, ní mór duit an fhoirm ghearáin chaighdeánach atá ar fáil in gach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach a líonadh isteach. Lean na treoracha atá ar an bhfoirm.

Leis an bhfoirm sin beidh tú in ann do ghearán a leagan amach i gceart agus a chinntiú go bhfuil an t-eolas ábhartha uile tugtha. Le go mbeidh sé níos fusa do ghearán a phróiseáil, líon isteach an fhoirm ar an scáileán nó líon an fhoirm páipéir de láimh ar bhealach soléite.

ÍoslódáilDOCX - 52.4 KB

Féadfar gearáin a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas:

An Coimisiún Eorpach
An tArd-Rúnaí
B-1049 An Bhruiséil
AN BHEILG

Oifig an Choimisiúin Eorpaigh i do thír féin 

trí fhacs: 3222964335

An Coimisiún agus nósanna imeachta um shárú

Is foinse thábhachtach eolais iad na gearáin a chuirtear chugainn chun sáruithe a d'fhéadfadh a bheith déanta a bhrath, níl sé d'oibleagáid ar an gCoimisiún nós imeachta foirmiúil um shárú a oscailt, fiú i gcásanna inar léir ón ngearán go bhfuil sárú ann (ar ndóigh tá cumhacht lánroghnach ag an gCoimisiún a chinneadh an dtionscnófar nós imeachta um shárú agus cathain a thionscnófar é). Ina theannta sin, má thugann an Coimisiún Ballstát os comhair cúirte agus go mbuann sé an cás, ní mór don Bhallstát gach beart a dhéanamh chun na sáruithe a leigheas. Mar sin féin, ní fhágann sin go mbeadh an gearánach i dteideal cúiteamh nó damáistí a fháil go díreach. Le cúiteamh a lorg, ní mór do ghearánaigh a gcás a thabhairt os comhair cúirt náisiúnta laistigh den teorainn ama atá leagtha síos sa dlí náisiúnta.