Kuidas esitada kaebust Euroopa Komisjonile?

Kaebuse esitamiseks peate kasutama standardvormi, sest nii on meil teie probleemist tunduvalt lihtsam aru saada. Vormi saab täita igas ELi ametlikus keeles. Kaebusesse tuleks kindlasti märkida järgmised üksikasjad:

  • kirjeldage, kuidas täpselt on riiklikud ametiasutused teie arvates ELi õigust rikkunud, ning millist konkreetset ELi õigusakti on rikutud;
  • selgitage üksikasjalikult, kas ja mida olete juba teinud selleks, et probleemi lahendada.

Mida Euroopa Komisjon teie kaebusega teeb?

Euroopa Komisjonile esitatavate kaebuste puhul järgitakse järgmist menetlust:

  • Euroopa Komisjon kinnitab 15 tööpäeva jooksul, et on teie kaebuse kätte saanud.
  • Juhul kui te ei kasutanud kaebuse standardvormi, palub Euroopa Komisjon teil oma kaebuse uuesti esitada.
  • Sellele järgneva 12 kuu jooksul analüüsib komisjon teie kaebust ning otsustab, kas algatada kõnealuse ELi riigi suhtes ametlik rikkumismenetlus.
  • Kui teie tõstatatud küsimus on eriti keeruline või kui Euroopa Komisjon peab küsima teilt või muudelt isikutelt lisateavet, võib otsuse tegemiseks kuluda rohkem kui 12 kuud. Teile antakse teada, kui teie kaebuse analüüsimine kestab kauem kui 12 kuud.
  • Kui komisjon otsustab, et teie kaebus on põhjendatud, ning algatab kõnealuse ELi riigi suhtes ametliku rikkumismenetluse, annab ta sellest teile teada ning hoiab teid kursis menetluse etappidega.
  • Kui Euroopa Komisjon leiab, et teie probleemi saaks lihtsamini lahendada mõni mitteametlik või kohtuväline probleemilahendusteenistus, teeb ta teile ettepaneku asja menetlemine neile üle anda.
  • Kui komisjon otsustab, et teie probleemi puhul ei ole tegemist Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, annab ta teile sellest kirja teel teada enne menetluse lõpetamist.
  • Võite igal ajal anda komisjonile täiendavat teavet oma kaebuse kohta või taotleda kohtumist komisjoni esindajatega.

Lisateavet selle kohta, kuidas on korraldatud Euroopa Komisjoni suhted kaebuse esitanutega: teatis, milles käsitletakse liidu õiguse kohaldamise kohta kaebuse esitanuga suhtlemist.

Kaebuse veebipõhine esitamine

Te saate täita ja esitada veebipõhise kaebuse vormi.

Kaebuse esitamine e-posti või posti teel

Kui soovite kaebuse esitada e-posti või posti teel, peate selleks kasutama kaebuse standardvormi, mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes. Palun järgige vormis sisalduvaid juhiseid.

See aitab teil teksti paremini liigendada ning olla kindel, et kõik vajalik on kirjas. Teie kaebuse käsitlemise hõlbustamiseks palume teil täita vorm kas elektroonilisel kujul või paberkandjal selgesti loetavalt.

Laadi allaDOCX - 51.6 KB

Kaebused tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

või

Euroopa Komisjoni esindusele teie riigis 

või

faksi teel numbril: 3222964335

Komisjon ja rikkumismenetlused

Kaebused on oluline teabeallikas võimalike rikkumisjuhtumite avastamiseks. Komisjon ei ole kohustatud algatama ametlikku rikkumismenetlust, isegi juhul, kui kaebus paljastab rikkumise olemasolu (komisjonil on kaalutlusõigus rikkumismenetluste alustamise üle otsustamisel). Ka juhul, kui komisjon kaebab ELi riigi Euroopa Kohtusse ning kohtuasja võidab, peab mis tahes meetmed rikkumise heastamiseks võtma asjaomane ELi riik. See aga ei tähenda, et kaebuse esitajal oleks automaatselt õigus kahju hüvitamisele. Hüvitise saamiseks peab kaebuse esitaja ikkagi pöörduma liikmesriigi kohtusse siseriikliku õigusega sätestatud tähtaja jooksul.