Πώς να υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για να υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, το οποίο θα μας διευκολύνει να κατανοήσουμε το πρόβλημά σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Φροντίστε:

  • να περιγράψετε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι οι εθνικές αρχές παραβίασαν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκρινίσετε ποια είναι η ενωσιακή νομοθεσία που θεωρείτε ότι έχουν παραβιάσει.
  • να αναφέρετε λεπτομερώς τις ενέργειες στις οποίες έχετε ήδη προβεί για να επιτύχετε επανόρθωση.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεκπεραιώσει την καταγγελία σας;

Για τις καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβεβαιώσει εντός 15 εργάσιμων ημερών ότι έλαβε την καταγγελία σας.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας καλέσει να υποβάλετε εκ νέου την καταγγελία σας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας.
  • Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταγγελία σας για να αποφασίσει αν θα κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της οικείας χώρας της ΕΕ.
  • Εάν το ζήτημα που θίγετε είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ή εάν η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από εσάς ή άλλους περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από 12 μήνες για να ληφθεί απόφαση. Αν η αξιολόγηση πρόκειται να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, θα ενημερωθείτε σχετικά.
  • Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι η καταγγελία σας είναι βάσιμη και κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της οικείας χώρας της ΕΕ, θα σας ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
  • Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσει ότι το πρόβλημά σας θα μπορούσε να επιλυθεί πιο αποτελεσματικά μέσω κάποιας από τις διαθέσιμες ανεπίσημες ή εξωδικαστικές υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων, μπορεί να σας προτείνει τη διαβίβαση της υπόθεσής σας στις υπηρεσίες αυτές.
  • Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το πρόβλημά σας δεν συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας ενημερώσει με επιστολή, προτού κλείσει τον φάκελό σας.
  • Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την καταγγελία σας ή να ζητήσετε να συναντηθείτε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τις σχέσεις της με τους καταγγέλλοντες: Ανακοίνωση σχετικά με τον χειρισμό των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας.

Υποβολή καταγγελίας ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται σ’ αυτό.

Το εν λόγω έντυπο θα σας βοηθήσει να συντάξετε την καταγγελία σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της καταγγελίας σας, θα πρέπει να συμπληρώνετε το έντυπο στην οθόνη ή με το χέρι με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

ΤηλεφόρτωσηDOCX - 54.3 KB

Οι καταγγελίες μπορούν να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

European Commission
Secretary-General
Β-1049 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

ή στην

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα σας 

ή

με φαξ: 3222964335

Η Επιτροπή και η διαδικασία επί παραβάσει

Οι καταγγέλλοντες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δεσμεύεται να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει, ακόμη και αν μια καταγγελία αποκαλύπτει την ύπαρξη παράβασης (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν και πότε θα κινήσει διαδικασία επί παραβάσει). Επιπλέον, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφύγει κατά χώρας της ΕΕ στο Δικαστήριο και κερδίσει την υπόθεση, η χώρα αυτή πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της παράβασης. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταγγέλλοντες έχουν άμεσα δικαίωμα σε αποζημίωση. Για να αξιώσουν αποζημίωση, οι καταγγέλλοντες εξακολουθούν να πρέπει να προσφύγουν ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.