Jak podat stížnost k Evropské komisi

Stížnost musíte podat na standardním formuláři. Díky přehlednosti formuláře se Komisi usnadní zpracování stížnosti. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující:

  • popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU konkrétně porušily
  • uveďte kroky, které jste v dané věci již podnikli

Jak Evropská komise s vaší stížností naloží?

Stížnosti podané u Evropské komise se vyřizují následujícím způsobem:

  • Do 15 pracovních dnů vám Evropská komise potvrdí, že stížnost obdržela.
  • V případě, že jste k podání stížnosti nepoužili standardní formulář, vyzve vás Evropská komise k tomu, abyste svoji stížnost podali znovu.
  • Během následujících 12 měsíců Evropská komise stížnost posoudí a rozhodne, zda proti státu EU zahájit formální řízení o porušení práva.
  • Pokud se daný problém vyjeví jako velmi složitý, nebo pokud se bude muset Evropská komise s vámi nebo se třetí stranou spojit kvůli doplňujícím informacím, může přijetí rozhodnutí trvat déle než 12 měsíců. V takovém případě o tom budete informováni.
  • Dojde-li Evropská komise k závěru, že vaše stížnost je opodstatněná, zahájí proti dotyčnému státu EU formální řízení o nesplnění povinnosti. V takovém případě vás o tom bude informovat a sdělí vám, jak se případ vyvíjí.
  • Pokud Evropská komise shledá, že váš problém lze řešit účinněji prostřednictvím neformálních nebo mimosoudních prostředků, může navrhnout, aby byl případ předán příslušným útvarům.
  • Pokud Komise rozhodne, že se ve vašem případě nejedná o porušení unijního práva, před uzavřením případu vám to sdělí.
  • Uznáte-li to za vhodné, můžete Evropské komisi zaslat v kterémkoli okamžiku doplňující informace týkající se stížnosti nebo požádat o setkání se zástupci Evropské komise.

Více o tom, jak Evropská komise komunikuje se stěžovateli: Sdělení o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie.

Podání stížnosti online

Máte možnost vyplnit a odeslat online formulář pro podání stížnosti.

Podání stížnosti e-mailem nebo poštou

Chcete-li podat stížnost e-mailem nebo zaslat poštou, musíte vyplnit standardní formulář pro stížnost. Je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Instrukce najdete přímo ve formuláři.

S jeho pomocí můžete stížnost lépe strukturovat a neopomenout žádné důležité údaje. Vyplňujete-li stížnost manuálně, dbejte prosím na čitelnost uváděných informací.

StáhnoutDOCX - 52.4 KB

Formuláře zasílejte na následující adresu:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIE

nebo

Zastoupení Evropské komise ve vaší zemi 

nebo

faxem na číslo: +32 229 643 35

Komise a řízení o nesplnění povinnosti

Stěžovatelé jsou důležitým zdrojem informací při odhalování možných případů nesplnění povinností. Komise však není povinna formální řízení o nesplnění povinnosti zahájit, a to ani v případech, kdy stížnost odhalí existenci protiprávního jednání (Komise má svrchovanou pravomoc rozhodovat, zda a kdy řízení o porušení povinností zahájí). Pokud Komise zažaluje stát EU u Soudního dvora a případ vyhraje, bude tento stát muset přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě. To však neznamená, že stěžovatelé pak mají přímý nárok na odškodnění nebo náhradu škody. Žádost o náhradu škody musí stěžovatelé podat u vnitrostátního soudu ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy.