Как се подава жалба до Европейската комисия?

Трябва да подадете жалбата си чрез стандартния формуляр за жалби, тъй като така по-лесно ще разберем вашия проблем. Можете да попълните формуляра на всеки от официалните езици на ЕС. Не пропускайте да включите следната информация:

  • опишете как точно според вас националните органи са нарушили правото на Съюза и конкретно кой правен акт на ЕС е нарушен
  • посочете подробно какви действия сте предприели до момента във връзка с проблема.

Какво прави Европейската комисия, след като получи вашата жалба?

Жалбите до Европейската комисия преминават през следния процес:

  • Европейската комисия ще потвърди, че е получила жалбата ви в срок от 15 работни дни.
  • Тя ще поиска от вас отново да подадете жалбата си, ако не сте използвали стандартния формуляр за жалби.
  • През следващите 12 месеца Комисията ще разгледа вашата жалба и ще реши дали да започне официално производство за установяване на нарушение срещу въпросната държава от ЕС.
  • Ако повдигнатият от вас въпрос е особено сложен или ако Комисията трябва да поиска от вас или от други лица повече информация, вземането на решение може да отнеме повече от 12 месеца. Ще бъдете уведомен, ако за разглеждането на жалбата са необходими повече от 12 месеца.
  • Ако Европейската комисия реши, че вашата жалба е основателна, и започне официално производство за установяване на нарушение срещу въпросната страна от ЕС, тя ще ви информира за това и за напредъка по случая.
  • Ако Европейската комисия сметне, че вашият проблем може да бъде разрешен по-ефективно от някоя служба за неформално или извънсъдебно разрешаване на спорове, тя може да ви предложи да прехвърли вашия случай на съответната служба.
  • Ако Комисията реши, че във вашия случай няма нарушение на правото на ЕС, тя ще ви информира с писмо, преди да приключи случая.
  • По всяко време можете да предоставите на Комисията допълнителни материали във връзка с вашата жалба или да поискате среща с нейни представители.

Научете повече за това как Европейската комисия осъществява контакти с жалбоподателите: Съобщение относно осъществяването на контакти с жалбоподателите във връзка с прилагането на законодателството на Съюза

Подаване на жалба онлайн

Можете да попълните и изпратите нашия онлайн формуляр за жалби.

Подаване на жалба по обикновена или електронна поща

Ако искате да изпратите жалба по електронната поща или по пощата, трябва да попълните стандартния формуляр за жалби, който е достъпен на всички езици на ЕС. Моля, следвайте инструкциите във формуляра.

Те ще ви помогнат да структурирате жалбата си и да се уверите, че сте включили цялата необходима информация по въпроса. За да улесните обработването на жалбата ви, моля, попълнете формуляра на екрана или четливо на хартия.

СвалиDOCX - 52.2 KB

Жалбите могат да се изпращат на следния адрес:

European Commission
Генерален секретар
B-1049 Брюксел
BELGIUM

или до

представителството на Комисията във вашата страна 

или

по факс: 3222964335

Комисията и процедурите за нарушения

Жалбоподателите са важен източник на информация за откриване на евентуални случаи на нарушения. Комисията не е задължена да открива официална процедура за нарушение, дори в случаи, когато дадена жалба показва наличие на нарушение. Комисията действително разполага с право на преценка относно това дали и кога да започне процедура за нарушение. Ако Комисията предяви иск срещу държава членка пред Съда на ЕС и спечели делото, тази държава трябва да предприеме всички възможни действия за коригиране на нарушенията. Това обаче не означава, че жалбоподателите имат автоматично право на обезщетение за щети. За целта те трябва да се обърнат към национален съд в срока, определен в националното законодателство.