Οι ερωτήσεις σας και τα δικαιώματά σας

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, αν διαμένετε σε μια από τις χώρες-μέλη της ή αν έχετε επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενωσιακό δίκαιο σάς δίνει μια σειρά από δικαιώματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ μπορεί να σας βοηθήσει αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών στη πράξη.

Διατυπώστε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ (Europe Direct) Μετακίνηση στην ΕΕ (Η Ευρώπη σου) Διατυπώστε ερωτήσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζετε (Η Ευρώπη σου - Συμβουλές)

Βοήθεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας ως πολιτών της ΕΕ

Φυσικά πρόσωπα Επιχειρήσεις