Jūsu tiesības, ko garantē ES

Kad dzīvojat vai studējat citā Eiropas valstī, jums kā personai, kura ir piederīga kādai ES valstij — vai Islandei, Lihtenšteinai vai Norvēģijai —, ir noteiktas tiesības.

Dažos gadījumos ES var palīdzēt, ja jums ir problēmas panākt, lai šīs tiesības tiktu ievērotas reālajā dzīvē.

Bieži vien, lai atbildētu uz jautājumiem, valsts iestādes vai institūcijas ir labākā pozīcijā nekā ES.

Strīds ar kādu iestādi citā ES valstī

  • Tiesības uz sociālo nodrošinājumu (ģimenes pabalsti, steidzama veselības aprūpe, pensijas...)
  • Kādas personas vai tās radinieku, kas nav ES pilsoņi, uzturēšanās tiesības
  • Profesionālās kvalifikācijas atzīšana
  • Transportlīdzekļa reģistrācija
  • Vadītāja apliecība

Iesniegt savu problēmu

Patērētāju tiesības

Preču vai pakalpojumu iegāde jūsu dzīvesvietas valstī Preču vai pakalpojumu iegāde citā ES valstī Ar finanšu pakalpojumu sniedzēju radušos domstarpību alternatīva izšķiršana Ar internetā iegādātām precēm saistītu domstarpību alternatīva izšķiršana Maksājumu veikšana vai saņemšana citā ES valstī

Diskriminācija

Rases vai tautības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ Valstspiederības dēļ

Netaisnīga ES struktūras rīcība

Iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību (ES Ombuds)

Konsulārā palīdzība

  • Nozagta vai pazaudēta pase
  • Nopietns negadījums, slimība vai nāve
  • Vardarbīgs noziegums
  • Apcietinājums vai aizturēšana
  • Neatliekamā palīdzība vai repatriācija

Vēstniecības un konsulāti