Вашите права в ЕС

Като гражданин на държава от ЕC — или на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия — вие имате определени права, когато живеете или учите в други европейски страни.

В някои случаи ЕС може да ви помогне, ако имате проблеми при упражняването на тези права на практика.

Обикновено е най-добре да получите помощ от национален орган, а не от ЕС.

Проблеми с публичен орган в друга страна от ЕС

  • права в областта на социалната сигурност (семейни обезщетения, спешна здравна помощ, пенсии,...)
  • права на пребиваване — вашите или на член на вашето семейство от страна извън ЕС
  • признаване на вашите професионални квалификации
  • регистрация на МПС
  • шофьорски книжки

Съобщаване за вашия проблем

Права на потребителите

Покупка на стоки или услуги в страната, в която живеете Покупка на стоки или услуги в друга страна от ЕС Извънсъдебно решаване на спор с доставчик на финансова услуга Извънсъдебно решаване на спор за стоки, купени онлайн Извършване или получаване на плащания в чужбина в пределите на ЕС

Дискриминация

Расова или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст, пол или сексуална ориентация Националност

Несправедливо третиране от орган на ЕС

Подаване на жалба или получаване на информация от Европейския омбудсман

Консулска помощ

  • изгубен или откраднат паспорт
  • тежка злополука, заболяване или смърт
  • тежко престъпление
  • арестуване или задържане
  • спешна помощ / репатриране

Намиране на посолство или консулство