Prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni

Ak máte pocit, že vaše práva podľa právnych predpisov Únie neboli vnútroštátnymi orgánmi krajiny EÚ rešpektované, máte k dispozícii rôzne prostriedky nápravy.

Ako sa uvádza v zmluvách EÚ, hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie práva Únie nesú verejné orgány a vnútroštátne súdy.

Preto je vo vašom záujme, aby ste využili všetky možné prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni (administratívne a/alebo mimosúdne mechanizmy mediácie).

Národní ombudsmani

V závislosti od príslušného systému v danej krajine sa takisto môžete obrátiť na národného ombudsmana alebo miestnych ombudsmanov.

Vnútroštátne súdy

Takisto môžete začať konanie pred súdom v krajine, kde sa problém vyskytol. Viac o vnútroštátnych súdnych systémoch alebo začatí súdneho konania.

Ak si vyriešenie vášho problému vyžaduje zrušenie vnútroštátneho rozhodnutia, nezabudnite, že urobiť tak môžu iba vnútroštátne súdy. Ak požadujete náhradu škody, právomoc nariadiť v prípade potreby vnútroštátnym orgánom kompenzáciu osôb za škodu, ktorú utrpeli v dôsledku porušenia práva Únie, majú len vnútroštátne súdy.

Vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti

Ak ste obeťou diskriminácie a hľadáte pomoc, môžete sa obrátiť na vnútroštátne organizácie pre otázky rovnosti vo vašej krajine.

Služby zamerané na riešenie problémov

Existujú aj iné nástroje na riešenie problémov, ktoré vám môžu pomôcť vo vašej krajine:

SOLVIT

SOLVIT je služba, ktorú poskytujú vnútroštátne orgány a ktorá rieši cezhraničné problémy súvisiace s nesprávnym uplatňovaním práva Únie vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy v rámci vnútorného trhu. V každej krajine EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku, existuje centrum SOLVIT. Vaša krajina EÚ sa pokúsi problém vyriešiť s príslušnou krajinou EÚ. Využitie služby SOLVIT môže byť rýchlejšie ako predloženie formálnej sťažnosti Európskej komisii a môže vyriešiť váš konkrétny problém. Ak sa problém nevyrieši alebo sa domnievate, že navrhované riešenie je neprijateľné, môžete začať konanie pred vnútroštátnym súdom alebo podať formálnu sťažnosť Európskej komisii. Upozorňujeme však, že predložením problému službe SOLVIT sa nepozastavuje plynutie lehôt pred vnútroštátnymi súdmi.

Predložte svoj problém službe SOLVIT

Európske spotrebiteľské centrá

Európske spotrebiteľské centrá tvoria celoeurópsku sieť spotrebiteľských centier, ktoré spolupracujú s cieľom pomôcť pri riešení sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách EÚ, ako aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Predložte svoj problém európskym spotrebiteľským centrám

Vaša Európa – Poradenstvo

Služba Vaša Európa – Poradenstvo ponúka právne poradenstvo o vašich právach občana EÚ vo veciach spojených s predpismi EÚ. Môže vám objasniť, ako sa vo vašom konkrétnom prípade uplatnia právne predpisy, a vysvetliť, ako postupovať pri výkone vašich práv občana EÚ.

Viac o službe Vaša Európa – Poradenstvo

FIN-Net

FIN-Net je sieť na riešenie finančných sporov mimosúdnou cestou v krajinách EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Rieši spory medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi finančných služieb.

Predložte svoj problém sieti FIN-Net