Sásamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta

Má shíleann tú gur sháraigh údaráis náisiúnta Ballstáit den Aontas Eorpach do chearta faoi dhlí an Aontais Eorpaigh, tá modhanna éagsúla sásaimh le fáil chun fadhb a réiteach.

Mar atá ráite sna Conarthaí, is faoi na húdaráis phoiblí agus na cúirteanna náisiúnta is mó atá sé dlí an Aontais a chur i bhfeidhm.

Dá bhrí sin, is fearr duit gach leas is féidir a bhaint as modhanna sásaimh ar an leibhéal náisiúnta (meicníochtaí riaracháin agus/nó meicníochtaí idirghabhála lasmuigh den chúirt).

Oifigí ombudsman náisiúnta

De réir an chórais atá i bhfeidhm sa tír, féadfaidh tú do chás a chur faoi bhráid an ombudsman náisiúnta nó an ombudsman réigiúnaigh.

Cúirteanna náisiúnta

Is féidir leat freisin caingean thabhairt os comhair cúirte sa Bhallstát inar tharla an fhadhb. Tuilleadh eolais faoi chórais bhreithiúnacha náisiúnta nó faoi dhul os comhair cúirte.

Más gá cinneadh a rinneadh i mBallstát a chealú chun d'fhadhb a réiteach, cuimhnigh gurb iad na cúirteanna náisiúnta agus iadsan amháin is féidir é a chealú. Má tá cúiteamh ar dhamáiste á lorg agat, is ag na cúirteanna náisiúnta amháin atá an chumhacht ordú a thabhairt, más iomchuí, d'údaráis náisiúnta daoine aonair ar bhain caillteanas dóibh a chúiteamh i ngeall ar shárú ar dhlí an Aontais.

Comhlachtaí comhionannais náisiúnta

Má rinneadh leithcheal ort agus go bhfuil tú ar lorg cuidiú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an eagraíocht chomhionannais náisiúnta i do thír.

Seirbhísí réitigh fadhbanna

Tá ionstraimí réitigh fadhbanna eile ar fáil chun cuidiú leat i do Bhallstát.

SOLVIT

Is seirbhís é SOLVIT a chuireann na húdaráis náisiúnta ar fáil. Déileálann sé le fadhbanna trasteorann atá tagtha chun cinn de dheasca dlí a bheith curtha i bhfeidhm go míchuí ag údaráis phoiblí náisiúnta sa Mhargadh Inmheánach. Tá ionad ag SOLVIT i ngach Ballstát den Aontas Eorpach agus san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin freisin. Déanfaidh do thír iarracht an fhadhb a réiteach leis an tír eile lena mbaineann sé. Ach ceist a chur ar SOLVIT seans go mbeidh sé in ann d'fhadhb a réiteach agus níos tapa ná mar a tharlódh trí ghearán foirmiúil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach. Mura féidir an fhadhb a réiteach, nó má mheasann tú nach réiteach sásúil atá é an réiteach atá molta, féadfaidh tú dul i mbun caingean dlí i gcúirt náisiúnta nó gearán foirmiúil a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh. Tabhair do d'aire nach gcuirtear aon síneadh leis na tréimhsí atá i bhfeidhm i gcúirteanna náisiúnta de thoradh cás a bheith curtha faoi bhráid SOLVIT.

An fhadhb a chur faoi bhráid SOLVIT

Na Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí

Is éard atá sna Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí, líonra uile-Eorpach de lárionaid do thomhaltóirí, a oibríonn i gcomhar le chéile chun díospóidí idir tomhaltóirí agus trádálaithe, atá lonnaithe i dtíortha éagsúla san Aontas Eorpach agus san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin chomh maith, a réiteach.

Fadhb a chur faoi bhráid Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí

An Eoraip Agatsa – Comhairle

Cuireann An Eoraip Agatsa – Comhairle comhairle dlí ar fáil faoi do chearta mar shaoránach den Aontas Eorpach i leith cúrsaí a bhaineann le dlí an Aontais. Is féidir leis a shoiléiriú conas a chuirtear an dlí i bhfeidhm i do chás féin agus a mhíniú conas is féidir leat do chearta mar shaoránach den Aontas Eorpach a fheidhmiú.

Tuilleadh eolas faoi sheirbhísí An Eoraip Agatsa – Comhairle

FIN-Net

Is éard atá in FIN-Net líonra chun díospóidí airgeadais a réiteach lasmuigh den chúirt i dtíortha san Aontas Eorpach agus san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin chomh maith. Is orthusan atá an cúram díospóidí idir tomhaltóirí agus soláthraithe seirbhísí airgeadais a réiteach.

An fhadhb a chur faoi bhráid FIN-Net