Правни средства за защита на национално равнище

Ако смятате, че вашите права в рамките на правото на ЕС не се спазват от националните органи на държава от Съюза, разполагате с различни начини за разрешаване на проблема.

Както е посочено в договорите, публичните органи и националните съдилища носят основната отговорност за прилагането на правото на Съюза.

Затова във ваш интерес е да използвате всички възможни правни средства за защита на национално равнище (административни и/или извънсъдебни механизми за медиация).

Национални омбудсмани

В зависимост от системата във всяка страна членка, можете да се обърнете и към национални омбудсмани или регионални омбудсмани.

Национални съдилища

Също така можете да отнесете въпроса до съда в страната от ЕС, в която е възникнал проблемът. Научете повече за националните правни системи или за процедурите за завеждане на дело

Имайте предвид, че ако разрешаването на вашия проблем изисква отмяна на решение на национално равнище, само националните съдилища могат да направят това. Ако искате да получите обезщетение за щети, само националните съдилища имат правомощия да постановят националните органи да предоставят обезщетение на лица за претърпени загуби в резултат от нарушаване на правото на Съюза.

Национални органи по въпросите на равенството

Ако сте подложен на дискриминация и търсите помощ, можете да се свържете с органа по въпросите на равенството във вашата страна.

Служби за разрешаване на спорове

На ваше разположение са и други инструменти за разрешаване на спорове във вашата страна от ЕС:

СОЛВИТ

СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националните администрации, която може да помогне за решаването на трансгранични проблеми, свързани с неправилно прилагане на правото на ЕС от национални публични администрации на вътрешния пазар. Във всяка страна от ЕС, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има СОЛВИТ център. Вашата държава членка ще се опита да разреши проблема с другата държава от ЕС. Използването на СОЛВИТ може да отнеме по-малко време от подаването на официална жалба до Европейската комисия и да доведе до разрешаване на вашия конкретен проблем. Ако проблемът не бъде разрешен или ако смятате, че предложеното решение е неприемливо, можете да предприемете правни действия чрез национален съд или да подадете официална жалба до Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че използването на СОЛВИТ не води до спиране на сроковете за завеждане на дело в национален съд.

Обърнете се към СОЛВИТ

Европейски потребителски центрове

В цяла Европа има мрежа от потребителски центрове, които си сътрудничат, за да помагат за уреждане на спорове между потребители и търговци, установени в различни страни от ЕС, както и в Норвегия и Исландия.

Обърнете се към европейски потребителски център

Вашата Европа — Съвети

Вашата Европа — Съвети предоставя правни съвети за вашите права в ЕС по въпроси, свързани с правото на Съюза. Службата може да поясни как се прилага правото във вашия конкретен случай, а също така как можете да упражните правата си.

Прочетете повече за Вашата Европа — Съвети

FIN-NET

FIN-Net е мрежа за извънсъдебно разрешаване на финансови спорове в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Мрежата отговаря за разрешаване на спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

Обърнете се към FIN-Net