Mogelijkheden op EU-niveau

Meestal is het makkelijker om uw rechten af te dwingen in het land waar u woont, maar de EU kan u soms ook helpen.

Europees Parlement, commissie verzoekschriften

U hebt het recht (op grond van artikel 227 VWEU) bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen over de toepassing van het EU-recht. U kunt uw verzoekschrift per post indienen of online via de website van het Europees Parlement. U vindt meer informatie over verzoekschriften aan het Europees Parlement op de website EU-burgerschap en vrij verkeer.

De Europese Commissie

U kunt contact opnemen met de Europese Commissie als u denkt dat een wet, regelgeving, administratieve beslissing, of het uitblijven daarvan, of een handeling van een EU-land in strijd is met het EU-recht.

De Europese Commissie kan uw klacht alleen behandelen als het gaat om een inbreuk op het EU-recht door de overheid in een EU-land. Gaat uw klacht over een particuliere persoon of organisatie en kunt u niet aantonen dat de nationale autoriteiten daar op de een of andere manier bij betrokken zijn, dan moet u dit in eigen land oplossen (al dan niet via de rechter). De Europese Commissie behandelt geen klachten die alleen betrekking hebben op particuliere personen of organisaties en waarbij geen overheidsinstelling betrokken is.

Als u geen deskundige bent in EU-recht, weet u misschien niet welke EU-wetgeving geschonden is. Daarover kunt u snel, informeel en in uw eigen taal advies krijgen van Uw Europa – Advies.

De Europese Ombudsman

Als u van mening bent dat de Europese Commissie uw klacht niet correct behandeld heeft, kunt u contact opnemen met de Europese Ombudsman (op grond van artikelen 24 en 228 VWEU).

Een klacht indienen bij de Europese Commissie

De Europese Commissie kan uw klacht alleen behandelen als u het klachtenformulier invult en daarna per post of online instuurt. Dat kan in elke officiële EU-taal. Let op:

 • geef aan welke EU-wet de nationale overheid volgens u heeft geschonden, en hoe zij dat gedaan heeft
 • beschrijf nauwkeurig welke stappen u hiertegen heeft ondernomen

Wat doet de Europese Commissie met uw klacht?

De Europese Commissie hanteert de volgende procedure:

 • Zij bevestigt binnen 15 werkdagen dat zij uw klacht heeft ontvangen.
 • Als u het klachtenformulier niet heeft gebruikt, verzoekt zij u uw klacht opnieuw in te dienen.
 • Binnen de volgende 12 maanden gaat zij na of er een formele inbreukprocedure tegen het betrokken EU-land gestart moet worden.
 • Als de kwestie die u aan de orde stelt erg ingewikkeld is, of als de Europese Commissie u of anderen om meer informatie of gegevens moet vragen, kan het langer dan 12 maanden duren om tot een besluit te komen. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
 • Als de Commissie besluit dat uw klacht gegrond is, en vervolgens een formele inbreukprocedure start, wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak.
 • Mocht zij besluiten contact op te nemen met de autoriteiten van het land waartegen u een klacht hebt ingediend, dan zal zij uw identiteit niet onthullen tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Is de Commissie van mening dat uw probleem efficiënter via informele of buitengerechtelijke bemiddeling opgelost kan worden, dan kan zij voorstellen uw dossier door te sturen naar zo'n bemiddelaar.
 • Als de Commissie besluit dat er in uw zaak geen sprake is van een schending van het EU-recht, wordt u daarvan per brief op de hoogte gesteld voordat uw dossier gesloten wordt.
 • U mag op elk moment de Europese Commissie extra materiaal over uw klacht sturen, of een gesprek met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanvragen.

Meer over hoe de Commissie met klachten omgaat: Mededeling over contacten met klagers inzake de toepassing van het EU-recht

Online een klacht indienen

U kunt het klachtenformulier online invullen en indienen.

Een klacht indienen per e-mail of post

Wilt u uw klacht liever per e-mail of per post indienen, gebruik dan ook het klachtenformulier, dat u hieronder in elke EU-taal kunt downloaden. Volg de instructies op het formulier.

Het formulier helpt u om uw klacht te structureren en geen relevante gegevens te vergeten. Schrijft u met de hand, probeert u dan alstublieft zo duidelijk mogelijk te schrijven.

De Commissie kan e-mails ontvangen van een "gecertificeerde e-maildienst" (bv..... @pec.it), maar om technische redenen kunnen we geen antwoorden naar een gecertificeerd e-mailadres sturen. Daarom moet u op het klachtenformulier een standaard-e-mailadres en/of postadres opgeven, zodat wij u kunnen antwoorden.

DownloadenDOCX - 62.3 KB

Specifieke privacyverklaring - Behandeling van klachten over de toepassing van het EU-recht

U kunt uw klacht sturen naar:

Europese Commissie
Secretaris-generaal
B-1049 Brussel
BELGIË

of

het Bureau van de Europese Commissie in uw land

of

per fax: +3222964335

icon info

Enquête over het formulier om een klacht in te dienen over de toepassing van het EU-recht door een lidstaat

In deze enquête wordt gepeild naar uw ervaringen met het standaardformulier dat wordt gebruikt om bij de Commissie een klacht in te dienen over de toepassing van het EU-recht door een lidstaat.

Wat de Commissie wel en niet kan doen

De Commissie onderzoekt de klacht en besluit vervolgens of verdere actie noodzakelijk is. Soms begint zij geen formele inbreukprocedure, ook al is zij van mening dat het EU-recht inderdaad is geschonden. Sommige gevallen kunnen beter worden behandeld via andere mechanismen op EU- of nationaal niveau. Dit geldt met name voor individuele gevallen van foute toepassing waarbij er geen sprake is van bredere principekwesties, dus wanneer er niet voldoende bewijs is om te stellen dat het gaat om een algemene praktijk, een probleem van verenigbaarheid van de nationale wetgeving met EU-wetgeving of een systematische niet-naleving van de EU-wetgeving. In dergelijke gevallen, wanneer er doeltreffende rechtsbescherming beschikbaar is, zal de Commissie klachten in de regel doorverwijzen naar het nationale niveau (zie de mededeling over betrekkingen met de klager inzake de toepassing van het recht van de Unie).
Zo heeft de Commissie in 2017 inbreukprocedures en klachten op het gebied van kansspelen afgewezen. De Commissie zag het niet als een prioriteit om haar handhavingsbevoegdheid te gebruiken om een interne markt voor dit soort diensten te promoten. Klachten over de kansspelsector kunnen beter door nationale rechtbanken worden behandeld dan door de Commissie.
Het is weliswaar zo dat wanneer de Commissie een EU-land voor het Hof van Justitie daagt en in het gelijk wordt gesteld, dit land maatregelen moet treffen om een einde aan de schending te maken.
Maar het kan jaren duren voordat er een arrest van het Hof ligt. Arresten van het Hof van Justitie verschillen van de vonnissen van nationale rechtbanken. Het Hof spreekt zich alleen uit over de vraag of er al dan niet inbreuk is gemaakt op het EU-recht. Het kan een nationale bepaling die strijdig is met het EU-recht niet nietig verklaren, en ook een nationale overheid niet dwingen om een verzoek van een burger in te willigen of een schadevergoeding te betalen aan slachtoffers van een inbreuk op het EU-recht. Wilt u schadevergoeding eisen, dan moet u uw zaak alsnog voor de nationale rechter brengen, en wel binnen de termijn die is vastgelegd in de nationale wetgeving.

Ontvangstbevestigingen van gelijkaardige klachten

Wanneer de Europese Commissie meerdere klachten over hetzelfde feit ontvangt, dan kan zij die onder hetzelfde nummer registreren.

Specifieke privacyverklaring - Behandeling van klachten over de toepassing van het EU-recht