ELi tasandi vahendid

Kuigi üldjuhul saate oma õigusi paremini kaitsta oma elukohariigis, pakub ka Euroopa Liit võimalusi, mis võivad teile abiks olla.

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 227 on teil õigus esitada Euroopa Parlamendile petitsioon seoses Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega. Petitsiooni saate esitada posti teel või elektrooniliselt Euroopa Parlamendi veebisaidil. Lisateavet Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamise kohta leiate ELi kodakondsuse ja vaba liikumise veebisaidilt.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoniga saate ühendust võtta seoses Euroopa Liidu riigi mis tahes meetmega (seadus, määrus või haldusmeede) või tegematajätmisega, mis on teie arvates vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

Euroopa Komisjon saab teie kaebust menetleda vaid juhul, kui see on seotud Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, mille on toime pannud ELi riigi ametiasutus. Kui kaebus on seotud füüsilise isiku või eraõigusliku asutuse tegevusega (välja arvatud juhul, kui saate tõendada, et riiklikud ametiasutused on sellega mingil viisil seotud), peate püüdma probleemi lahendada riiklikul tasandil (kohtus või kasutades muid vaidluste lahendamise võimalusi). Euroopa Komisjon ei saa tegeleda küsimustega, mis on seotud vaid füüsiliste isikute või eraõiguslike asutustega ning millel puudub seos riiklike ametiasutustega.

Kui te ei ole Euroopa Liidu õiguse asjatundja, võib teil olla raske kindlaks teha, millist konkreetset Euroopa Liidu õigusakti on teie arvates rikutud. Nõuandeteenistuselt „Teie Euroopa“ saate kiiresti ja mitteametlikult nõu küsida ka oma emakeeles.

Euroopa Ombudsman

Kui leiate, et Euroopa Komisjon ei ole teie päringuga tegelenud nii nagu vaja, saate ühendust võtta Euroopa Ombudsmaniga (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 24 ja 228).

Euroopa Komisjonile kaebuse esitamise kord

Kaebuse esitamiseks peate kasutama standardvormi, sest nii on meil teie probleemist tunduvalt lihtsam aru saada. Vormi saab täita igas ELi ametlikus keeles. Kaebusesse tuleks kindlasti märkida järgmised üksikasjad:

 • kirjeldage, kuidas täpselt on riiklikud ametiasutused teie arvates ELi õigust rikkunud, ning millist konkreetset ELi õigusakti on rikutud;
 • selgitage üksikasjalikult, kas ja mida olete juba teinud selleks, et probleemi lahendada.

Mida Euroopa Komisjon teie kaebusega teeb?

Euroopa Komisjonile esitatavate kaebuste puhul järgitakse järgmist menetlust:

 • Euroopa Komisjon kinnitab 15 tööpäeva jooksul, et on teie kaebuse kätte saanud.
 • Juhul kui te ei kasutanud kaebuse standardvormi, palub Euroopa Komisjon teil oma kaebus uuesti esitada.
 • Sellele järgneva 12 kuu jooksul analüüsib komisjon teie kaebust ning otsustab, kas algatada kõnealuse riigi suhtes ametlik rikkumismenetlus.
 • Kui teie tõstatatud küsimus on eriti keeruline või kui Euroopa Komisjon peab küsima teilt või muudelt isikutelt lisateavet, võib otsuse tegemiseks kuluda rohkem kui 12 kuud. Teile antakse teada, kui teie kaebuse analüüsimine kestab kauem kui 12 kuud.
 • Kui komisjon otsustab, et teie kaebus on põhjendatud, ning algatab kõnealuse riigi suhtes ametliku rikkumismenetluse, annab ta sellest teile teada ning hoiab teid kursis menetluse etappidega.
 • Juhul kui komisjon võtab ühendust selle riigi ametiasutustega, mille vastu olete kaebuse esitanud, avaldatakse teie isik ainult tingimusel, et olete selleks andnud selgesõnalise loa.
 • Kui Euroopa Komisjon leiab, et teie probleemi saaks lihtsamini lahendada mõni mitteametlik või kohtuväline probleemilahendusteenistus, võib ta teha teile ettepaneku asja menetlemine neile üle anda.
 • Kui komisjon otsustab, et teie probleemi puhul ei ole tegemist Euroopa Liidu õiguse rikkumisega, annab ta teile sellest kirja teel teada enne menetluse lõpetamist.
 • Võite igal ajal anda komisjonile täiendavat teavet oma kaebuse kohta või taotleda kohtumist komisjoni esindajatega.

Lisateave selle kohta, kuidas on korraldatud Euroopa Komisjoni suhtlus kaebuse esitanutega: Teatis suhtlemise kohta ELi õiguse rikkumist käsitleva kaebuse esitanutega.

Kaebuse esitamine veebis

Saate täita ja esitada veebipõhise kaebuse vormi.

Kaebuse esitamine e-posti või posti teel

Kui soovite kaebuse esitada e-posti või posti teel, peate selleks kasutama kaebuse standardvormi, mis on kättesaadav kõigis ELi keeltes. Palun järgige vormis sisalduvaid juhiseid.

See aitab teil teksti paremini liigendada ning olla kindel, et kõik vajalik on kirjas. Teie kaebuse käsitlemise hõlbustamiseks palume teil täita vorm kas elektroonilisel kujul või paberkandjal selgesti loetavalt.

Komisjon saab sertifitseeritud e-posti teenuse (nt ...@pec.it) kaudu saadetud e-kirjad kätte, kuid tehnilistel põhjustel ei saa me sertifitseeritud e-posti aadressile vastuseid saata. Seepärast peaksite kaebuse vormil esitama standardse e-posti aadressi ja/või postiaadressi, et saaksime Teile vastata.

Laadi allaDOCX - 62.7 KB

Isikuandmete kaitse põhimõtted - Liidu õiguse kohaldamist käsitlevate kaebuste menetlemine

Kaebused tuleb saata järgmisele aadressile:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

või

Euroopa Komisjoni esindusele teie riigis

või

faksi teel numbril: 3222964335

icon info

Uuring liikmesriigis ELi õiguse kohaldamist käsitleva kaebuse vormi kohta

Uuringu eesmärk on teada saada Teie arvamust standardvormist, mida kasutatakse komisjonile liikmesriigis ELi õiguse kohaldamise kohta kaebuse esitamiseks.

Mida komisjon saab või ei saa teha?

Pärast teie kaebusega seotud faktide uurimist otsustab komisjon, mida edasi teha. Komisjon võib otsustada mitte algatada ametlikku rikkumismenetlust, isegi kui ta leiab, et ELi õiguse rikkumine on aset leidnud. Teatavaid juhtumeid võidakse lahendada muude ELi ja riikliku tasandi mehhanismide abil, mis on asjakohasemad. Eeskätt kehtib see ebaõige kohaldamise üksikjuhtumite korral, mis ei ole seotud üldisemate põhimõtteliste küsimustega ning mille puhul puuduvad piisavad tõendid üldise tava kohta, liikmesriigi õigusakti vastuolu kohta liidu õigusega või süstemaatilise suutmatuse kohta kohaldada liidu õigust. Sellistel juhtudel ja tõhusa õiguskaitse olemasolu korral suunab komisjon üldiselt kaebajad liikmesriigi tasandile (vt teatist suhtlemise kohta liidu õiguse kohaldamist käsitleva kaebuse esitanutega).
Näiteks 2017. aastal lõpetas komisjon hasartmängusektori rikkumismenetluste ja kaebuste käsitlemise. Komisjon ei pidanud prioriteetseks kasutada oma jõustamisvolitusi, et edendada ELi ühtset turgu interneti hasartmänguteenuste valdkonnas. Hasartmängusektoriga seotud kaebusi saavad komisjonist tõhusamalt menetleda siseriiklikud kohtud.
Teisest küljest, kui komisjon kaebab riigi Euroopa Kohtusse ning kohtuasja võidab, peab mis tahes meetmed rikkumise heastamiseks võtma asjaomane riik.
Kui komisjon otsustab anda asja Euroopa Liidu Kohtusse, võib kohtul kuluda otsuse tegemiseks mitu aastat. Euroopa Kohtu otsused erinevad siseriiklike kohtute otsustest. Euroopa Kohus teeb otsuse, milles on märgitud, kas on toimunud Euroopa Liidu õiguse rikkumine. Kohus ei saa tühistada siseriiklikke sätteid, mis on Euroopa Liidu õigusega kokkusobimatud, sundida riigiasutust reageerima üksikisiku nõudele ega käskida riiki maksta kahjutasu isikule, keda Euroopa Liidu õiguse rikkumine on kahjustanud. Hüvitise saamiseks peab kaebuse esitaja ikkagi pöörduma siseriiklikku kohtusse selle riigi õigusega sätestatud tähtaja jooksul.

Samasisuliste kaebuste kättesaamisteated

Komisjonile esitatud sarnased kaebused, mis on registreeritud koos ühe ja sama numbri all.

Isikuandmete kaitse põhimõtted - Liidu õiguse kohaldamist käsitlevate kaebuste menetlemine