Možnosti na úrovni EU

Dovolat se svých práv bývá zpravidla snazší v zemi, v níž žijete. Určité možnosti však máte i na úrovni Evropské unie.

Petiční výbor Evropského parlamentu

Podle článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie máte právo předložit ve věci uplatňování evropského práva petici Evropskému parlamentu. Petici lze předložit písemně nebo online na stránkách Evropského parlamentu. Další informace o peticích najdete na internetových stránkách věnovaných evropskému občanství a volnému pohybu občanů.

Evropská komise

Pokud se domníváte, že určité opatření (zákon, nařízení či správní úkon) přijaté zemí Evropské unie je v rozporu s právem Unie, můžete se obrátit na Evropskou komisi. Rovněž se na ni můžete obrátit v případě, že země EU určité opatření či postup nezavedla.

Evropská komise je oprávněna zabývat se pouze stížnostmi na porušení evropských právních předpisů ze strany orgánu země Unie. Je-li předmětem stížnosti opatření, které učinila fyzická osoba či soukromoprávní subjekt (a nemůžete prokázat, že je do věci též zapojen orgán daného státu), budete muset problém řešit na vnitrostátní úrovni (u soudu nebo jinak). Evropská komise není oprávněna zabývat se případy, které se týkají pouze fyzických osob či soukromoprávních subjektů, tedy nikoli orgánů veřejné moci.

Pro občany bez právního vzdělání je někdy složité posoudit, který právní předpis Unie byl porušen. O nezávaznou radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství, a to i v češtině.

Evropský veřejný ochránce práv (ombudsman)

Pokud podle vás Evropská komise vaší věci nevěnovala dostatečnou pozornost, můžete se obrátit na evropského veřejného ochránce práv (články 24 a 228 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Jak administrativně postupovat při podávání stížnost k Evropské komisi

Stížnost musíte podat na standardním formuláři. Díky přehlednosti formuláře se Komisi usnadní zpracování stížnosti. Formulář můžete vyplnit v kterémkoli úředním jazyce EU. Nezapomeňte uvést následující:

 • popište, jakým způsobem měly podle vás vnitrostátní orgány porušit unijní právo a který právní předpis EU konkrétně porušily
 • uveďte kroky, které jste v dané věci již podnikli

Jak Evropská komise s vaší stížností naloží?

Stížnosti podané u Evropské komise se vyřizují následujícím způsobem:

 • Do 15 pracovních dnů vám Evropská komise potvrdí, že stížnost obdržela.
 • V případě, že jste k podání stížnosti nepoužili standardní formulář, vyzve vás Evropská komise k tomu, abyste svoji stížnost podali prostřednictvím tohoto formuláře znovu.
 • Během následujících 12 měsíců Evropská komise stížnost posoudí a rozhodne, zda proti státu EU zahájí formální řízení o porušení práva.
 • Pokud se daný problém vyjeví jako velmi složitý, nebo pokud se bude muset Evropská komise s vámi nebo se třetí stranou spojit kvůli doplnění informací, může přijetí rozhodnutí trvat déle než 12 měsíců. V takovém případě o tom budete informováni.
 • Dojde-li Evropská komise k závěru, že vaše stížnost je opodstatněná, zahájí proti dotyčnému státu formální řízení o nesplnění povinnosti. V takovém případě vás o tom bude informovat a sdělí vám, jak se případ vyvíjí.
 • Během kontaktu s orgány země, proti níž jste předložili stížnost, Komise nebude uvádět vaši totožnost, pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas.
 • Pokud Evropská komise shledá, že váš problém lze řešit účinněji prostřednictvím neformálních nebo mimosoudních prostředků, může navrhnout, aby byl případ předán příslušným útvarům.
 • Pokud Komise rozhodne, že se ve vašem případě nejedná o porušení unijního práva, sdělí vám to před uzavřením případu.
 • Uznáte-li to za vhodné, můžete Evropské komisi zaslat v kterémkoli okamžiku doplňující informace týkající se stížnosti nebo požádat o setkání se zástupci Evropské komise.

Více o tom, jak Evropská komise komunikuje se stěžovateli: Sdělení o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie.

Podání stížnosti online

Máte možnost vyplnit a odeslat online formulář pro podání stížnosti.

Podání stížnosti e-mailem nebo poštou

Chcete-li podat stížnost e-mailem nebo zaslat poštou, musíte vyplnit standardní formulář pro stížnost. Je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Instrukce najdete přímo ve formuláři.

Pomůže vám stížnost lépe strukturovat a neopomenout žádné důležité údaje. Vyplňujete-li formulář rukou, dbejte prosím na čitelnost uváděných informací.

Komise může dostávat e-maily od tzv. certifikované e-mailové služby (např.  ...@pec.it), ale z technických důvodů nemůžeme na certifikovanou e-mailovou adresu zasílat odpovědi. Ve formuláři stížnosti byste proto měli uvést standardní e-mailovou adresu anebo poštovní adresu, abychom vám mohli odpovědět.

StáhnoutDOCX - 63.7 KB

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí - Vyřizování stížností týkajících se uplatňování práva EU

Formuláře zasílejte na následující adresu:

Commission européenne / Europese Commissie
Secretary-General
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

nebo

Zastoupení Evropské komise ve vaší zemi

nebo

faxem na číslo: +322 29 64335

icon info

Průzkum, který se týká formuláře stížnosti na uplatňování práva EU členským státem

Tento průzkum se týká Vašich zkušeností se standardním formulářem, jehož prostřednictvím se Komisi podává stížnost na uplatňování práva EU členským státem.

Co pro vás může Komise udělat a co nemůže

Po důkladném přezkoumání skutkové podstaty vaší stížnosti Komise rozhodne, zda je třeba přijmout další opatření. Komise se může rozhodnout, že formální řízení o porušení povinností nezahájí, a to i tehdy, pokud se domnívá, že došlo k porušení práva EU. V některých případech lze problém řešit pomocí jiných vhodnějších mechanismů na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni. To se týká zejména individuálních případů nesprávného uplatňování, které nevedou k problémům obecnější povahy a kdy neexistuje dostatek důkazů svědčících o obecné praxi, o nesouladu vnitrostátních právních předpisů s právními předpisy EU nebo o systematickém nedodržování práva EU. Pokud je v takových případech k dispozici účinná právní ochrana, Komise zpravidla stěžovatele odkáže na vnitrostátní úroveň (viz sdělení o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie).
Například v roce 2017 Komise uzavřela řízení o nesplnění povinnosti a stížnosti týkající se hazardních her. Komise nepovažuje za nutné, aby své pravomoci k prosazování předpisů na podporu jednotného trhu EU v oblasti hazardních her online využila. Stížnosti týkající hazardních her mohou účinněji vyřídit vnitrostátní soudy než Komise.
Pokud však Komise zažaluje danou zemi u Soudního dvora a případ vyhraje, bude tato země muset přijmout veškerá nezbytná opatření k nápravě.
Pokud Komise předloží věc Soudnímu dvoru Evropské unie, může trvat několik let, než Soudní dvůr vynese rozsudek. Rozsudky Soudního dvora se od rozsudků vnitrostátních soudů liší. Soudní dvůr vynese rozsudek, v němž uvede, zda došlo k porušení práva Evropské unie. Soudní dvůr nemůže ani zrušit vnitrostátní předpis, který se neslučuje s právem Evropské unie, ani donutit veřejnou správu daného státu k tomu, aby vyhověla žádosti jednotlivce, ani nařídit dané zemi, aby osobě poškozené porušením práva Evropské unie vyplatila odškodné. Žádost o náhradu škody musí stěžovatelé podat u vnitrostátního soudu ve lhůtě stanovené vnitrostátními právními předpisy.

Potvrzení o přijetí hromadných stížností

Stížnosti zaslané Komisi, které mají podobný obsah a byly zaregistrovány pod stejným číslem

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí - Vyřizování stížností týkajících se uplatňování práva EU