Pracownicy sektora opieki zdrowotnej

Polityka

Sektor opieki zdrowotnej to jedna z największych gałęzi gospodarki w UE – znajduje w nim zatrudnienie prawie 17 milionów osób (co stanowi 8 proc. ogółu zatrudnionych w Unii). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącym popytem na usługi zdrowotne sektor ten pozostanie głównym motorem tworzenia miejsc pracy w przyszłości.

Pomimo tego sektor opieki zdrowotnej stoi przed wielkimi wyzwaniami. Należą do nich:

  • starzenie się siły roboczej i zbyt mała liczba nowych pracowników mogących zastąpić tych, którzy przeszli na emeryturę
  • duża rotacja pracowników w niektórych obszarach z powodu trudnych warunków pracy i stosunkowo niskich płac
  • zapotrzebowanie na nowe umiejętności związane z wykorzystaniem w pracy innowacyjnych technologii i częstszym występowaniem chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i choroby serca u osób starszych.

Plan działania dotyczący pracowników opieki zdrowotnej w UE

Celem planu działania dotyczącego pracowników opieki zdrowotnej w UE – SWD(2012) 93 final  jest ułatwienie państwom członkowskim wzajemnej współpracy, by mogły stawić czoła wyżej wymienionym wyzwaniom i zwiększyć zatrudnienie poprzez:

Plan ten jest częścią obszernego dokumentu dotyczącego polityki: W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu – COM(2012) 173 final .

Grupa Robocza ds. pracowników służby zdrowia w Europie

Grupa ta ułatwia państwom członkowskim i organizacjom zawodowym spotkania w celu podejmowania dyskusji i współpracy.

Pracownicy sektora opieki zdrowotnej – protokoły posiedzeń, prezentacje, wydarzenia