Απασχολούμενοι στον χώρο της υγείας

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Ο κλάδος της υγείας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την οικονομία: απασχολεί 17 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (το 8% όλων των απασχολουμένων). Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, ο τομέας αυτός αναμένεται να διαδραματίσει στο μέλλον ακόμη πιο καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ωστόσο, θα πρέπει να λυθούν ορισμένα σοβαρά προβλήματα του κλάδου:

  • το εργατικό δυναμικό γερνάει, ενώ το ποσοστό των προσλήψεων για αντικατάσταση όσων συνταξιοδοτούνται είναι πολύ χαμηλό
  • παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα προσωπικού σε ορισμένους επιμέρους κλάδους λόγω των απαιτητικών συνθηκών εργασίας και των σχετικά χαμηλών αμοιβών
  • απαιτούνται νέες δεξιότητες που να συμβαδίζουν με καινοτόμες τεχνολογίες και την ολοένα μεγαλύτερη εμφάνιση χρόνιων νόσων, όπως ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες στους ηλικιωμένους.

Σχέδιο δράσης για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ στον κλάδο της υγείας

Το σχέδιο δράσης για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ στον κλάδο της υγείας – SWD(2012) 93 τελικό  έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την τόνωση της απασχόλησης:

Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος του εγγράφου γενικότερης πολιτικής «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας – COM(2012) 173 τελικό ».

Ομάδα εργασίας για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό στον κλάδο της υγείας

Προωθώντας τον διάλογο και τη συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων

Εργατικό δυναμικό στον κλάδο της υγείας: πρακτικά συνεδριάσεων, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις