Здравни работници

Политика

Здравеопазването е отрасъл с висока трудоемкост и един от най-големите икономически сектори в ЕС, като на него се падат около 17 млн. работни места (8 % от всички работни места). Застаряващото население и нарастващото търсене на здравни услуги са гаранция за това, че секторът на здравеопазването ще остане основен двигател на заетостта в бъдеще.

Въпреки това той е изправен пред сериозни предизвикателства:

  • застаряваща работна сила и твърде малко новонаети лица, които да заместят пенсиониралите се;
  • значително текучество на служителите в някои области поради тежки условия на труд и относително ниско заплащане;
  • необходимост от нови умения за работа с новаторски технологии и за справяне с нарастването на хронични болести като диабета и сърдечните заболявания при възрастните.

План за действие за здравните работници в ЕС

Целта на плана за действие за здравните работници в ЕС – SWD(2012) 93 окончателен  е да помогне на страните от ЕС да работят заедно за справяне с тези предизвикателства и подпомагане на заетостта чрез:

Планът е част от по-широкия политически документ Към възстановяване и създаване на работни места – COM(2012) 173 окончателен. 

Работна група за здравните работници в Европа

Събира за дискусии и сътрудничество представители на националните правителства и професионалните организации.

Здравни работници – протоколи от срещи, презентации, прояви