Hälso- och sjukvårdspersonal

Vårdpersonalens rörlighet

I dag är det fler och fler vårdanställda som söker sig till andra EU-länder för att vidareutbilda sig eller arbeta där.

Det är naturligtvis positivt för den enskilde och kan dessutom bidra till att jämna ut skillnaderna mellan länder som har för få eller för många inom en viss yrkeskategori.

Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer

EU har inrättat ett system där länderna kan erkänna varandras utbildningar med stöd i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

För vissa vårdyrken (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare, apotekare och veterinärer) erkänns kvalifikationerna automatiskt. Det innebär att om du är legitimerad i ditt hemland har du automatiskt rätt att utöva ditt yrke i de andra EU-länderna. För de här yrkena har utbildningskraven harmoniserats på EU-nivå.

Kommissionen har föreslagit att direktivet om yrkeskvalifikationer ska moderniseras. Reglerna ska förenklas och det ska bli ännu enklare för utövare av vårdyrkena och andra reglerade yrken att arbeta i andra EU-länder.

Läs mer om yrkeskvalifikationer

Forskningsprojekt om vårdpersonalens rörlighet