Απασχολούμενοι στον χώρο της υγείας

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Κινητικότητα

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας αποφασίζουν σήμερα να αναζητήσουν εργασία ή δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Εκτός από τα οφέλη για τα ίδια τα άτομα, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση τυχόν ανισορροπιών μεταξύ χωρών που διαθέτουν πάρα πολλούς ή πολύ λίγους επαγγελματίες σε συγκεκριμένους επιμέρους κλάδους.

Αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η οδηγία 2005/36/EC σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θέσπισε ένα πανευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων από τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας (γιατροί, νοσοκόμες, μαίες, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι) που διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο στη χώρα καταγωγής τους μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό είναι δυνατό διότι έχουν εναρμονιστεί οι ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα με σκοπό την απλοποίηση των κανόνων και τη διευκόλυνση της εξάσκησης επαγγέλματος σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Επαγγελματικά προσόντα – περισσότερες πληροφορίες

Κινητικότητα και μετανάστευση επαγγελματιών του κλάδου της υγείας – περισσότερες πληροφορίες