Здравни работници

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Мобилност

В днешно време все повече здравни работници решават да търсят работа и възможности за обучение в други страни от ЕС.

Освен че това е добре лично за тях, то може да помогне и за коригиране на дисбалансите между страни, в които има твърде малко или твърде много работещи в дадена област.

Взаимно признаване на професионалните квалификации

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации определи общоевропейска правна рамка, позволяваща на страните да признават взаимно квалификации.

Квалификациите на здравните работници (лекари, медицински сестри, акушерки, зъболекари, фармацевти, ветеринари) се признават автоматично, което означава, че ако практикувате законно някоя от тези професии във вашата страна, имате право да го правите в целия ЕС. За тези професии минималните квалификационни изисквания са хармонизирани на равнище ЕС.

Комисията предложи да се модернизира директивата за професионалните квалификации, за да се опростят правилата и да се улесни още повече практикуването на здравни и други регламентирани професии в други страни от ЕС.

Професионални квалификации – допълнителна информация

Мобилност и миграция на здравни работници – допълнителна информация