Skip to main content
Public Health

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar – är utan tvekan den mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärden. Det är det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga och ibland dödliga smittsamma sjukdomar, som går att förebygga. Tack vare omfattande vaccinationer har smittkoppor utrotats, Europa har blivit poliofritt och många andra sjukdomar har nästan försvunnit.

EU-strategi för vaccin mot covid-19

Den 17 juni 2020 lade EU-kommissionen fram en strategi för att snabba på utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot covid-19. Ett verksamt och säkert vaccin mot viruset är vår bästa chans att stoppa pandemin på lång sikt.

Den 15 oktober antog kommissionen en vaccinationsstrategi som beskriver de faktorer som medlemsländerna bör beakta i sina vaccinationsplaner och vilka grupper som bör få vaccinet först.

Aktuella utmaningar

Varje år vaccineras över 100 miljoner barn mot difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att vaccinationer förhindrar 2–3 miljoner dödsfall per år i världen och minskar kostnaderna för mediciner och vård, bland annat för antimikrobiell behandling mot virusinfektioner.

Trots de goda resultaten har flera EU-länder och grannländer drabbats av utbrott av vaccinerbara sjukdomar på grund av otillräcklig vaccinationstäckning. Allmänhetens minskande tilltro till vaccinationer, geografiska skillnader när det gäller tillgång på vaccin och desinformation om vaccinationer är ett problem och en stor utmaning för folkhälsoexperter. Att ge alla i EU samma möjlighet att vaccinera sig, bekämpa desinformationen och öka tilltron till vaccinationer är gemensamma mål för EU-kommissionen och medlemsländerna.

EU har mycket stränga regler för att godkänna vacciner som släpps ut på marknaden. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderar och kontrollerar vaccin. Först när ett vaccin har genomgått omfattande tester kan EU-kommissionen godkänna det för försäljning. EMA fortsätter sedan att utvärdera vaccinet och kontrollerar användningen. Syftet är att uppnå maximal säkerhet för att garantera befolkningens hälsa.

Vacciner innehåller antigener som gör oss immuna mot specifika patogener som influensavirus. Men för att vara effektivt måste ett vaccin också innehålla flera andra ämnen, t.ex. stabiliseringsmedel, förstärkande ämnen (adjuvansämnen) och konserveringsmedel.

Stabiliseringsmedel behövs för att vaccinet ska behålla sin verkan under lagring. Adjuvansämnena förbättrar kroppens immunsvar. De stimulerar produktionen av antikroppar mot ett virus eller en bakterie och gör vaccinet mer effektivt och långtidsverkande. Konserveringsmedel förhindrar tillväxten av bakterier och svampar, vilket är en förutsättning för att vaccinet ska vara säkert. Alla beståndsdelar i vaccin som säljs i EU kontrolleras noga innan de bedöms som säkra. Lär dig mer i WHO:s webbkurs i vaccinsäkerhet.

Vad gör EU?

Vaccinationspolitiken är EU-ländernas ansvar, men kommissionen hjälper länderna att samordna sina strategier och program.

Rådet antog i december 2018 en rekommendation för att stärka EU:s samarbete om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Initiativet ska bidra till att övervinna vaccinmotståndet, samordna upphandlingen av vacciner bättre, stödja forskning och innovation samt stärka EU:s samarbete om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

EU-länderna uppmuntras att utveckla och genomföra nationella vaccinationsplaner med initiativ för att förbättra täckningen och att rutinmässigt kontrollera vaccinationsstatusen.

Kommissionen hjälper EU-länderna att bibehålla eller öka vaccinationstäckningen och

Gemensam åtgärd för vaccination

EU-kommissionen stärker sitt stöd till nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen, bland annat med en gemensam åtgärd för vaccination som får stöd från folkhälsoprogrammet med 3,55 miljoner euro.

Målet är att övervinna vaccinmotståndet och öka vaccinationstäckningen i EU. 20 länder (17 EU-länder och 3 länder utanför EU) deltar i åtgärden som samordnas av Frankrikes institut för folkhälsa och medicinsk forskning (Inserm).

Den gemensamma åtgärden ska fördjupa samarbetet mellan nationella rådgivande grupper för att öka öppenheten och tilliten i beslutsprocessen när det gäller att införa nya vacciner.

Koalitionen för vaccination

Koalitionen för vaccination bildades våren 2019 och består av europeiska vårdförbund och studentföreningar på området. Koalitionen ska främja korrekt information till allmänheten och motverka myter om vaccin och vaccination samt stödja utbyte av god praxis. Den leds av tre stora vårdförbund:

Den 9 februari 2021 publicerade koalitionen ett manifest med de tre viktigaste skälen till att alla som jobbar i vården bör vaccinera sig mot covid-19 när de får chansen:

  1. För att det skyddar dem mot sjukdom och eventuella allvarliga eller livshotande komplikationer.
  2. För att vaccinerna mot covid-COVID-19 är säkra och effektiva.
  3. För att det bidrar till att behålla vårdkapaciteten.

Läs mer