Vaccinationer

Översikt

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar – är utan tvekan den mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärden. Det är det bästa sättet att skydda oss mot allvarliga och ibland dödliga smittsamma sjukdomar, som går att förebygga. Tack vare omfattande vaccinationer har smittkoppor utrotats, Europa har blivit poliofritt och många andra sjukdomar har nästan försvunnit.

Aktuella utmaningar

Varje år vaccineras över 100 miljoner barn mot difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Vaccinationer förhindrar uppskattningsvis 2,5 miljoner dödsfall per år i världen och minskar kostnaderna för vård och mediciner.

Trots de goda resultaten har flera EU-länder och grannländer drabbats av utbrott av vaccinerbara sjukdomar på grund av otillräcklig vaccinationstäckning. Allmänhetens minskande tilltro till vaccinationer är ett problem och en stor utmaning för folkhälsoexperter.

Vad gör EU?

Vaccinationspolitiken är EU-ländernas ansvar, men kommissionen hjälper länderna att samordna sina strategier och program.

Rådet antog i december 2018 en rekommendation för att stärka EU:s samarbete om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Initiativet ska bidra till att övervinna vaccinmotståndet, förbättra samordningen av upphandling av vacciner, stödja forskning och innovation samt stärka EU:s samarbete om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

EU-länderna uppmuntras att utveckla och genomföra nationella vaccinationsplaner med initiativ för att förbättra täckningen och att rutinmässigt kontrollera vaccinationsstatusen.

Kommissionen hjälper EU-länderna att bibehålla eller öka vaccinationstäckningen och

Gemensam åtgärd för vaccination

EU-kommissionen stärker sitt stöd till nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen, bland annat med en gemensam åtgärd för vaccination som får stöd från folkhälsoprogrammet med 3,55 miljoner euro.

Målet är att övervinna vaccinmotståndet och öka vaccinationstäckningen i EU. 23 länder, däribland 20 EU-länder, deltar i åtgärden som samordnas av Frankrikes institut för folkhälsa och medicinsk forskning (Inserm).

Den gemensamma åtgärden ska fördjupa samarbetet mellan nationella rådgivande grupper för att öka öppenheten och tilliten i beslutsprocessen när det gäller att införa nya vacciner.

Läs mer