Skip to main content
Public Health

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Imunizácia očkovaním je najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a mnohé iné ochorenia boli takmer zlikvidované.

Európska stratégia proti pandémii COVID-19

Európska komisia 17. júna 2020 predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Účinná a bezpečná vakcína proti koronavírusu je najlepším spôsobom, ako natrvalo ukončiť túto pandémiu.

Komisia 15. októbra prijala stratégiu v oblasti očkovania, v ktorej predstavila kľúčové prvky, ktoré by mali členské štáty zohľadniť pri svojich plánoch očkovania proti pandémii COVID-19, ako aj prioritné skupiny, ktoré by mali byť očkované ako prvé.

Súčasné výzvy

V súčasnosti sa viac ako 100 miliónov detí na celom svete ročne očkuje proti chorobám ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa očkovaním každý rok na celom svete predíde približne 2-3 miliónom úmrtí a znižujú sa ním náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Niekoľko krajín EÚ a susediacich krajín napriek svojim vynikajúcim výsledkom v súčasnosti čelí bezprecedentnému výskytu ohnísk chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Dôvodom je nedostatočná miera zaočkovania. Zníženie dôvery verejnosti v očkovanie, rozdiely medzi krajinami v oblasti prístupu k vakcínam a nárast dezinformácií sú dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie. Zabezpečenie rovnakého prístupu k vakcínam pre všetkých občanov EÚ, boj proti dezinformáciám a zvyšovanie dôvery v očkovanie sú spoločnými cieľmi Európskej komisie a členských štátov EÚ.

V rámci Európskej únie sa na schvaľovanie vakcín uvádzaných na trh uplatňujú veľmi prísne pravidlá. Po vytvorení vakcíny zabezpečí Európska agentúra pre lieky (EMA) hodnotenie a dohľad. Po komplexnom testovaní môže Európska komisia vydať povolenie na uvedenie na trh. Po uvedení na trh agentúra EMA pokračuje v hodnotení bezpečnosti vakcíny a vykonáva dohľad po vydaní povolenia. Všetky tieto kroky slúžia na to, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť, pričom konečným cieľom je zdravie a dobré životné podmienky obyvateľstva.

Vakcíny obsahujú antigény, ktoré zabezpečujú imunitu proti konkrétnym patogénom, napríklad chrípkovému vírusu. Na to, aby boli očkovacie látky účinné, však musia obsahovať aj množstvo ďalších látok ako stabilizátory, adjuvansy či konzervačné látky.

Stabilizátory sú potrebné na udržanie účinnosti vakcín počas skladovania. Naopak, adjuvansy sú zlúčeniny, ktoré sa do očkovacích látok pridávajú na zlepšenie imunitnej reakcie. Podnecovaním tvorby protilátok proti vírusom alebo baktériám sa postarajú o to, aby boli očkovacie látky efektívnejšie a trvácnejšie. Treťou zložkou sú konzervačné látky, ktorá sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo rastu nebezpečných baktérií alebo húb, čo je nevyhnutné na zaručenie bezpečnosti vakcín. Všetky zložky vakcín uvádzané na trh v Európskej únii prechádzajú intenzívnym kontrolám a prostredníctvom rôznych štúdií sa uznáva ich bezpečnosť pre uvedené vakcíny. Dobrým zdrojom informácií o bezpečnosti vakcín je krátky online kurz WHO o bezpečnosti vakcín.

Opatrenia na úrovni EÚ

Politika v oblasti očkovania je v právomoci vnútroštátnych orgánov, Európska komisia však pomáha krajinám EÚ, aby koordinovali svoje politiky a programy.

Rada prijala v decembri 2018 navrhla odporúčanie na posilnenie spolupráce EÚ v oblasti chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Cieľom iniciatívy je riešiť obavy z očkovania, zlepšiť koordináciu v oblasti obstarávania očkovacích látok, podporiť výskum a inovácie a posilniť spoluprácu EÚ v oblasti chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby vypracovali a implementovali národné plány očkovania pomocou iniciatív na zlepšenie miery zaočkovania a zavedenie rutinných kontrol stavu očkovania.

Komisia takisto podporuje krajiny EÚ pri udržiavaní alebo zvyšovaní miery zaočkovania tým, že:

Jednotná akcia v oblasti očkovania

Európska komisia zintenzívňuje podporu práce členských štátov v oblasti očkovania v záujme zvýšenia zaočkovanosti, a to aj prostredníctvom prípravy jednotnej akcie v oblasti očkovania spolufinancovanej z programu EÚ v oblasti zdravia (vo výške 3,55 mil. EUR).

Jednotná akcia sa začala v roku 2018 a zameriava sa na riešenie obáv z očkovania a zvýšenie miery zaočkovania v EÚ. Koordinuje ju organizácia INSERM (Francúzsko) a zahŕňa 20 krajín (17 členských krajín EÚ a 3 tretie krajiny).

V rámci jednotnej akcie pracuje aj na posilnení spolupráce vnútroštátnych poradenských skupín pre imunizáciu s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru v proces rozhodovania o zavádzaní nových vakcín.

Koalícia za očkovanie

Koalícia za očkovanie vznikla na jar roku 2019. Spája európske združenia zdravotníckych pracovníkov, ako aj príslušné študentské združenia v tejto oblasti. Koalícia za očkovanie podporuje poskytovanie presných informácií verejnosti, boj proti mýtom týkajúcim sa očkovania a vakcín a výmenu najlepších postupov. V súčasnosti jej spolupredsedajú 3 hlavné európske združenia zdravotníckych pracovníkov:

Koalícia uverejnila 9. februára 2021 manifest s troma hlavnými dôvodmi, prečo by mali byť všetci zdravotnícki pracovníci zaočkovaní proti COVID-19, ak sa im naskytne takáto príležitosť:

  1. chránia sa pred chorobami a možnými vážnymi alebo život ohrozujúcimi komplikáciami,
  2. vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné a účinné,
  3. pomôžu tým udržať kapacitu zdravotnej starostlivosti.

Súvisiace informácie