Očkovanie

Prehľad

Očkovanie – zabezpečenie imunity ľudí voči chorobe – je nesporne jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení verejného zdravia. Vakcíny sú najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať.

Očkovanie je jedno z najdôležitejších medicínskych opatrení vyvinutých v 20. storočí a je hlavným nástrojom primárnej prevencie ochorení. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a mnohé iné ochorenia boli takmer zlikvidované.

Dnes sa viac ako 100 miliónov detí ročne očkuje proti ochoreniam ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Očkovanie zabráni každý rok na celom svete približne 2,5 mil. úmrtí a znižuje náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Nedôvera k očkovaniu

Zníženie dôvery verejnosti k očkovaniu na celom svete je dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie. Pojem nedôvera k očkovaniu označuje odkladanie alebo odmietnutie očkovania napriek dostupnosti služieb. Faktormi týchto obáv sú nižšia akceptácia obmedzených rizík, nedostatok spoľahlivých informácií, rozdiely v prístupe k hodnoteniu a zavádzaniu nových vakcín, kontroverzné informácie v médiách a propaganda.

Európa v dôsledku obáv z očkovania v súčasnosti vo viacerých krajinách čelí prepuknutiu osýpok, ktorému bolo možné zabrániť. Čo je ešte horšie, osýpky sa z Európy šíria aj do iných častí sveta. Niektorým krajinám EÚ hrozí aj vysoké riziko pretrvávajúcej epidémie detskej obrny, čo ohrozuje súčasný stav EÚ bez výskytu detskej obrny a oslabuje výsledky globálnej iniciatívy za vykorenenie detskej obrny. Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke je vo väčšine krajín EÚ výrazne nižšia ako dohodnutý cieľ 75 % starších osôb napriek tomu, že každý rok v EÚ toto očkovanie zabráni 37 000 úmrtiam.

Opatrenia na úrovni EÚ

Politika v oblasti očkovania je v právomoci vnútroštátnych orgánov, Európska komisia však podporuje krajiny EÚ, aby koordinovali svoje politiky a programy. S cieľom podporiť krajiny EÚ pri udržaní alebo zvyšovaní miery zaočkovanosti Európska komisia:

Posilnená spolupráca EÚ

Na seminári o hľadaní nových partnerstiev pre opatrenia EÚ v oblasti očkovania, ktorý usporiadalo GR SANTE v máji 2017, sa skúmalo, ako môže spolupráca na úrovni EÚ zvýšiť zaočkovanosť, odstrániť nedostatky a posilniť programy pravidelnej imunizácie. Na seminári sa zúčastnilo 121 účastníkov z krajín EÚ, Európskej komisie, Európskej agentúry pre lieky, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskeho parlamentu, hlavných medzinárodných organizácií (WHO, UNICEF), odvetvia a z oblasti zdravotnej starostlivosti.

Jednotná akcia na riešenie nedôvery k očkovaniu

Európska komisia posilňuje svoju podporu vnútroštátnej práce v oblasti očkovania v záujme zvýšenia zaočkovanosti, a to aj prostredníctvom prípravy jednotnej akcie v oblasti očkovania spolufinancovanej z programu EÚ v oblasti zdravia (vo výške 3 mil. EUR).

Jednotná akcia, ktorá sa začne v roku 2018, bude zameraná na odstránenie nedôvery k očkovaniu. Koordinuje ju organizácia INSERM (Francúzsko) a partnermi je 24 krajín (medzi nimi 20 krajín EÚ). Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť v EÚ prostredníctvom týchto krokov:

 • posilnenie interakcie informačných systémov v oblasti imunizácie (ISI) na zvýšenie kapacít dohľadu a zvýšenie zaočkovanosti,
 • testovanie uskutočniteľnosti očkovania vakcínou MMR v celej Európe s použitím údajov z ISI na identifikáciu nedostatočnej imunity,
 • posúdenie európskych systémov na zasielanie pripomienok a výziev o očkovaní pacientom,
 • presadzovanie riadenia dodávok a zásob prostredníctvom harmonizácie a mapovania,
 • vypracovanie postupov a metód na určenie potrieb a obstarávanie vakcín,
 • analýza a hodnotenie finančných mechanizmov pre udržateľné nákupy a zásoby,
 • vypracovanie plánu na predvídanie zmien odporúčaní týkajúcich sa vakcín a dopytu po vakcínach,
 • vypracovanie koncepcie pre dátový sklad pre výmenu vakcín v celej EÚ,
 • zriadenie kolaboratívnej platformy, ktorá stanoví priority pre výskum a vývoj,
 • mapovanie existujúcich nástrojov na určovanie priorít, ako sú plán výskumu a vývoja WHO, CEPI, Vaccine Network v Spojenom kráľovstve, EC/IMI, BARDA a Globálny fond pre inovačné zdravotnícke technológie (Global Health Innovative Technology Fund),
 • identifikácia mechanizmov na zlepšenie financovania a zvýšenie spolupráce v oblasti výskumu v celom hodnotovom reťazci,
 • vývoj systematického prehľadu a analýzy súčasného stavu v oblasti nedôvery k očkovaniu, činností a najlepších postupov,
 • vytvorenie udržateľných mechanizmov na analýzu výskumu o prekážkach/faktoroch vysokej/nízkej zaočkovanosti, najlepších postupoch a získaných ponaučeniach,
 • poskytovanie a analýza údajov zo sociálnych médií a z webových zdrojov ako podkladov pre monitorovanie dôvery verejnosti v očkovanie v reálnom čase.

V rámci jednotnej akcie sa bude pracovať na posilnení spolupráce vnútroštátnych poradenských skupín pre imunizáciu s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru v proces rozhodovania o zavádzaní nových vakcín.

Ďalšie kroky

Budúce iniciatívy EÚ v oblasti očkovania by sa mohli zamerať na nedôveru k očkovaniu v prostredí rastúceho vplyvu digitalizácie a sociálnych médií, pričom sa vakcíny použijú ako prípadová štúdia na boj proti falošným správam v EÚ. Lepšie zosúladené harmonogramy očkovania by mohli takisto zvýšiť dôveru v očkovacie programy a vakcíny.

Súvisiace informácie