Očkovanie

Prehľad

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Imunizácia očkovaním je najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a mnohé iné ochorenia boli takmer zlikvidované.

Súčasné výzvy

Dnes sa viac ako 100 miliónov detí ročne očkuje proti chorobám ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Očkovaním sa každý rok na celom svete predíde približne 2,5 mil. úmrtí a znižujú sa náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Niekoľko krajín EÚ a susediacich krajín napriek svojim vynikajúcim výsledkom v súčasnosti čelí bezprecedentnému výskytu ohnísk chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Dôvodom je nedostatočná miera zaočkovania. Nerovnomerný prístup k očkovaniu a zníženie dôvery verejnosti sú dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie.

Opatrenia na úrovni EÚ

Politika v oblasti očkovania je v právomoci vnútroštátnych orgánov, Európska komisia však pomáha krajinám EÚ, aby koordinovali svoje politiky a programy.

Rada prijala v decembri 2018 navrhla odporúčanie na posilnenie spolupráce EÚ v oblasti chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Cieľom iniciatívy je riešiť obavy z očkovania, zlepšiť koordináciu v oblasti obstarávania očkovacích látok, podporiť výskum a inovácie a posilniť spoluprácu EÚ v oblasti chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby vypracovali a implementovali národné plány očkovania pomocou iniciatív na zlepšenie miery zaočkovania a zavedenie rutinných kontrol stavu očkovania.

Komisia takisto podporuje krajiny EÚ pri udržiavaní alebo zvyšovaní miery zaočkovania tým, že:

Jednotná akcia v oblasti očkovania

Európska komisia posilňuje svoju podporu vnútroštátnej práce v oblasti očkovania v záujme zvýšenia zaočkovanosti, a to aj prostredníctvom prípravy jednotnej akcie v oblasti očkovania spolufinancovanej z programu EÚ v oblasti zdravia (vo výške 3,55 mil. EUR).

Jednotná akcia sa začína v roku 2018 a zameria sa na riešenie obáv z očkovania a zvýšenie miery zaočkovania v EÚ. Koordinuje ju organizácia INSERM (Francúzsko) a zahŕňa 23 krajín (medzi nimi 20 krajín EÚ).

V rámci jednotnej akcie sa bude pracovať aj na posilnení spolupráce vnútroštátnych poradenských skupín pre imunizáciu s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru v proces rozhodovania o zavádzaní nových vakcín.

Súvisiace informácie