Skip to main content
Public Health

Vaccination er det vigtigste middel til at forebygge sygdomme og et af de mest omkostningseffektive folkesundhedstiltag, der findes. Vaccination er det bedste forsvar mod alvorlige – og nogle gange dødelige – smitsomme sygdomme, som kan forebygges. Takket være omfattende vaccination er kopper og polio blevet udryddet i Europa, og mange andre sygdomme er næsten blevet elimineret.

Den europæiske strategi mod covid-19

Den 17. juni 2020 fremlagde Kommissionen en europæisk strategi for at fremskynde udvikling, fremstilling og anvendelse af vacciner mod covid-19. En effektiv og sikker vaccine mod virusset er vores bedste chance for at nå frem til en permanent løsning på pandemien.

Den 15. oktober vedtog Kommissionen sin vaccinationsstrategi og præsenterede de vigtigste spørgsmål, som EU-landene skal tage hensyn til i deres covid-19-vaccinationsplaner, og de grupper, der bør vaccineres først.

Aktuelle udfordringer

I dag bliver næsten 100 millioner børn på verdensplan årligt vaccineret mod sygdomme som difteri, stivkrampe, kighoste, tuberkulose, polio, mæslinger og hepatitis B. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forhindrer vaccinationerne hvert år ca. 2-3 millioner dødsfald og reducerer udgifterne til sygdomsspecifik behandling, herunder antimikrobielle behandlinger (som foreskrives ved virusinfektioner).

Til trods for dette fantastiske resultat rammes flere EU-lande og nabolande i øjeblikket af hidtil usete udbrud af sygdomme, der kunne forebygges med vaccination, fordi vaccinationsdækningen ikke er tilstrækkelig. Borgernes svindende tillid til vaccination, geografiske forskelle med hensyn til adgang til vaccination og udbredelsen af misinformation om vaccination giver anledning til bekymring og er store udfordringer for folkesundhedseksperterne. Sikring af lige adgang til vaccination for alle EU-borgere, bekæmpelse af misinformation og forbedring af tilliden til vacciner er fælles mål for Europa-Kommissionen og EU's medlemslande.

I EU er der meget strenge regler for godkendelse af de vacciner, der markedsføres. Det er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der evaluerer og kontrollerer vaccinerne, når de er udviklet. Først når en vaccine har gennemgået en meget omfattende test, kan Europa-Kommissionen udstede en markedsføringstilladelse. Når vaccinen er kommet på markedet, vurderer EMA fortsat sikkerheden ved den og overvåger brugen af den. Formålet med alle disse trin er at opnå maksimal sikkerhed, og endemålet er at sikre befolkningens sundhed og velfærd.

Vacciner indeholder antigener, der giver immunitet mod specifikke patogener som f.eks. influenzavirus. For at vaccinerne kan være effektive, skal de dog også indeholde en række andre stoffer, bl.a. stabilisatorer, hjælpestoffer og konserveringsmidler.

Der er behov for stabilisatorer for at sikre, at vaccinerne forbliver effektive under opbevaring. Hjælpestofferne er forbindelser, der tilsættes vaccinerne for at forbedre immunresponsen. Ved at stimulere produktionen af antistoffer mod virusser eller bakterier gør de vaccinerne mere effektive og langtidsvirkende. Konserveringsmidler er en tredje type kemisk forbindelse, der er nødvendig for at forhindre væksten af farlige bakterier eller svampe, hvilket er afgørende for vaccinens sikkerhed. Alle komponenter i vacciner, der markedsføres i EU, underkastes meget grundige kontroller og undersøgelser, så de kan godkendes som sikre i forbindelse med disse specifikke vacciner. Hvis du vil vide mere om vaccinesikkerhed, tilbyder WHO et kort onlinekursus om emnet.

Initiativer på EU-plan

Det hører under de nationale myndigheders kompetence at udforme vaccinationspolitikkerne, men Europa-Kommissionen hjælper EU-landene med at koordinere deres politikker og programmer.

I en henstilling fra december 2018 foreslår Rådet at styrke EU-samarbejdet om bekæmpelse af sygdomme, der kan forebygges med vaccination. Samarbejdet skal udmøntes i nedbringelse af vaccinationsmodstanden, koordineret indkøb af vaccine og styrkelse af forskning og innovation.

EU-landene opfordres til at udvikle og indføre nationale vaccinationsplaner med bedre dækning og gennemføre rutinemæssige tjek af befolkningens vaccinationsstatus.

Dertil kommer, at Kommissionen understøtter EU-landene i at fastholde eller intensivere deres vaccinationsprogrammer ved at:

Fælles aktion om vaccination

Europa-Kommissionen øger sin støtte til nationale indsatser for at udvide vaccinationsdækningen, bl.a. via en fælles aktion om vaccination, som medfinansieres af EU's sundhedsprogram med 3,55 mio. euro.

Fællesaktionen blev iværksat i 2018 og skal bekæmpe vaccinationsmodstanden og øge vaccinationsdækningen i EU. Den koordineres af INSERM (Frankrig), og 20 lande (heriblandt 17 EU-lande og 3 ikke-EU-lande) deltager.

Den skal desuden styrke samarbejdet mellem de nationale vaccinationsrådgivningsgrupper for at øge gennemsigtigheden i og tilliden til beslutningsprocessen, når der indføres nye vacciner.

Koalitionen for vaccination

En koalition for vaccination blev oprettet i foråret 2019. Den samler en række europæiske sammenslutninger af sundhedspersonale og studenterforeninger på området. Koalitionen støtter formidling af korrekt information om vaccination til offentligheden, bekæmpelse af myter om vacciner og vaccination og udveksling af god praksis for vaccination. Formandskabet for koalitionen deles i øjeblikket af 3 store europæiske sammenslutninger af sundhedsfagfolk:

Den 9. februar offentliggjorde koalitionen et manifest med de tre hovedårsager til, at sundhedspersoner bør vaccineres mod covid-19, så snart de får mulighed for det:

  1. Fordi det beskytter dem mod sygdom og eventuelle alvorlige eller livstruende komplikationer.
  2. Fordi covid-19-vacciner er sikre og effektive.
  3. Fordi det bidrager til at opretholde sundhedsplejekapaciteten.

Se også