Skip to main content
Public Health

Očkování je nejdůležitějším nástrojem primární prevence a jedním z nákladově nejefektivnějších dostupných opatření k ochraně veřejného zdraví. Imunizace prováděnou vakcínami je nejlepší dostupnou obranou proti závažným nakažlivým a někdy i smrtelným chorobám, kterým lze předejít. Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit neštovice, dětskou obrnu a ve velké míře i dalších nemoci.

Evropská strategie proti COVID-19

Dne 17. června 2020 představila Komise evropskou strategii urychlení vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek proti covidu-19. Účinná a bezpečná vakcína proti viru je tím nejlepším řešením, jak tuto pandemii natrvalo porazit.

Dne 15. října 2020 přijala Komise strategii očkování, v níž představila klíčové prvky, jež by měly členské státy zohlednit ve svých plánech očkování proti onemocnění covid-19, a také skupiny obyvatel, kterým by se měla dát při očkování přednost.

Aktuální výzvy

V současné době je celosvětově každoročně očkováno více než 100 milionů dětí proti chorobám jako je záškrt, černý kašel, tetanus, obrna, spalničky, tuberkulóza či hepatitida typu B. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zabrání očkování celosvětově každý rok 2 až 3 milionům úmrtí a snižuje náklady na léčbu jednotlivých nemocí, včetně antimikrobiální léčby (předepisované na virové infekce).

Navzdory vynikajícím výsledkům zaznamenáváme v současné době v několika zemích EU a několika sousedních zemích kvůli nedostatečné proočkovanosti bezprecedentní výskyt nemocí, jimž lze očkováním předcházet. Slábnoucí důvěra světové veřejnosti, zeměpisné rozdíly v dostupnost očkování a čím dál častější výskyt dezinformací je znepokojující a pro odborníky z oblasti veřejného zdraví představuje velkou výzvu. Evropská komise a členské státy EU mají společné cíle: zajistit spravedlivý přístup k očkovacím látkám pro všechny občany EU, boj proti dezinformacím a posilování důvěry.

Pokud jde o schvalování očkovacích látek uváděných na trh, u všech platí v Evropské unii velmi přísná pravidla. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) provádí jejich hodnocení a dozor. Evropská komise smí vydat rozhodnutí o jejich registraci až po velmi komplexním testování. Po uvedení látky na trh pokračuje agentura EMA v hodnocení jejich bezpečnosti a nadále provádí dozor. Všechny tyto kroky jsou stanoveny tak, aby byla očkovaným zajištěna maximální bezpečnost. Prvořadým cílem je zdraví a dobré životní podmínky obyvatelstva.

Očkovací látky obsahují antigeny, které vybudují imunitu vůči konkrétním patogenům, jako je chřipkový virus. Aby však očkovací látky byly účinné, musí rovněž obsahovat řadu dalších látek, včetně stabilizátorů a pomocných a konzervačních látek.

Stabilizátory slouží k zachování účinnosti očkovací látky po celou dobu skladování. Pomocní látky se do očkovacích látek přidávají k optimalizaci imunitní reakce. Podněcují tvorbu protilátek proti danému viru nebo bakteriím, a očkovací látka je tak účinnější a má delší účinnost. Konzervační přípravky chrání očkovací látku před bakteriemi a plísněmi, a jsou tedy nezbytné k zaručení její bezpečnosti. Všechny složky očkovacích látek uváděných v Evropské unii na trh procházejí důkladnou kontrolou a na základě různých studií byly v souvislosti s příslušnými vakcínami vyhodnoceny jako bezpečné. K tématu bezpečnosti očkovacích látek vytvořila Světová zdravotnická organizace pro veřejnost internetový rychlokurz .

Opatření EU

Politika očkování spadá do kompetence vnitrostátních orgánů, nicméně Evropská komise členské státy podporuje při koordinaci jejich politiky a programů.

V prosinci 2018 schválila Rada doporučení k posílení spolupráce zemí EU zaměřené na prevenci nemocí, jimž lze očkováním předcházet. Cílem iniciativy je řešit liknavost spojenou s očkováním, zlepšit koordinaci ohledně očkovacích látek, podporovat výzkum a inovace a posílit spolupráci zemí EU.

Členské státy EU se vyzývají, aby vypracovaly a prováděly vnitrostátní plány očkování a iniciativy zaměřené na zvýšení proočkovanosti a aby zavedly pravidelné kontroly očkování.

Komise také podporuje členské státy při udržování a zvyšování míry proočkovanosti těmito opatřeními:

Společná akce v oblasti vakcinace

Evropská komise zvyšuje svou podporu vnitrostátnímu úsilí zaměřenému na zvýšení proočkovanosti, mimo jiné formou společnou akce v oblasti vakcinace spolufinancované z programu EU pro oblast zdraví (s rozpočtem 3,55 milionu eur).

Společná akce započala v roce 2018. Řeší liknavost vůči očkování a snaží se proočkovanost v EU zvýšit. Koordinuje ji francouzský institut INSERM a zapojeno je 20 partnerů (17 zemí EU a 3 mimo EU).

Společná akce usiluje o posílení spolupráce mezi vnitrostátními poradními skupinami pro imunizaci (NITAG) s cílem zaručit větší transparentnost a důvěru v rozhodovací proces týkající se zavádění nových očkovacích látek.

Koalice pro podporu očkování

Koalice pro podporu očkování vznikla na jaře 2019. Jejími členy jsou evropská sdružení zdravotnických pracovníků a sdružení studentů z této oblasti. Koalice vybízí k tomu, aby byly veřejnosti poskytovány přesné informace, bojuje proti mýtům kolem očkování a očkovacích látek a podporuje výměnu osvědčených postupů. V současné době jí spolupředsedají tři hlavní evropská sdružení zdravotnických pracovníků:

Koalice zveřejnila 9. února 2021 manifest se třemi hlavními důvody, proč by všichni zdravotničtí pracovníci měli být očkováni proti covidu-19, jakmile k tomu budou mít příležitost:

  1. je třeba se chránit před tímto onemocněním a případnými závažnými nebo život ohrožujícími komplikacemi
  2. očkovací látky proti covidu-19 jsou bezpečné a účinné
  3. je třeba pomoci zajistit kapacitu zdravotní péče

Související informace