Ваксинация

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Ваксинациите са основен инструмент за първична профилактика на болести и една от икономически най-ефективните налични мерки за защита на общественото здраве. Имунизацията чрез ваксиниране е най-добрата защита срещу сериозни, предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести. Благодарение на широкообхватните програми за ваксинация бе ликвидирана едрата шарка, в Европа вече няма случаи на полиомиелит, а много други заболявания също са почти премахнати.

Европейска стратегия срещу COVID-19

На 17 юни 2020 г. Европейската комисия представи европейска стратегия за ускоряване на разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19. Ефективната и безопасна ваксина срещу вируса е най-добрият ни шанс да намерим трайно решение за преодоляване на кризата, породена от пандемията.

На 15 октомври Комисията прие своята стратегия за ваксиниране, в която са представени основните елементи, които държавите членки трябва да вземат предвид при изготвянето на своите планове за ваксинация срещу COVID-19, както и приоритетни групи, които биха могли да бъдат ваксинирани първи.

Текущи предизвикателства

Днес повече от 100 милиона деца по света се ваксинират ежегодно срещу различни болести, като например дифтерия, тетанус, коклюш, туберкулоза, полиомиелит, дребна шарка и хепатит Б. Според Световната здравна организация (СЗО) благодарение на ваксинациите всяка година се предотвратяват приблизително 2-3 милиона смъртни случая по света, а разходите за лечение на заболявания, включително антимикробно лечение (при вирусни инфекции), намаляват.

Въпреки добрите резултати, в някои страни от ЕС и съседни на Съюза държави в момента се наблюдават безпрецедентни епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация, поради недостатъчното ваксинационно покритие. Спадът в общественото доверие по света по отношение на ваксинациите, географските различия по отношение на достъпността и засилването на дезинформацията относно ваксинациите са причина за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здравеопазване. Гарантирането на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС, борбата с дезинформацията и повишаването на доверието във ваксините са общи цели на Европейската комисия и страните от ЕС.

В Европейския съюз съществуват много строги правила за одобряването на ваксини, преди да бъдат пуснати на пазара. Европейската агенция по лекарствата (EMA) извършва оценка и надзор на ваксините след тяхното създаване. След всеобхватни процедури на изпитване Европейската комисия може да издаде разрешение за търговия. След като ваксините са пуснати на пазара, EMA продължава да оценява тяхната безопасност и упражнява надзор след предоставянето на разрешение. Целта на всички тези стъпки е да се гарантира максимална безопасност, като в основата на всичко стои загрижеността за здравето и благополучието на хората.

Ваксините съдържат антигени, които изграждат имунитет срещу специфични патогени, например грипния вирус. За да бъдат ваксините ефективни обаче, те трябва да съдържат и някои други вещества, включително стабилизатори, адюванти и консерванти.

Стабилизаторите са необходими, за да се поддържа ефективността на ваксините в периода на съхранение. Адювантите, от друга страна, са съединения, добавяни към ваксините с цел подобряване на имунната реакция. Като стимулират производството на антитела срещу даден вирус или бактерия, те правят ваксините по-ефективни и дълготрайни. Консервантите са трети вид съединения, които са важни за предотвратяване на растежа на опасни бактерии или гъби, което е от голямо значение за гарантиране на безопасността на ваксините. Всички компоненти на ваксините, продавани на европейския пазар, се подлагат на строг контрол и чрез различни проучвания са обявени за безопасни в рамките на тези ваксини. За информация за безопасността на ваксините — СЗО предлага кратък онлайн курс за основните положения във връзка с безопасността на ваксините.

Действия на равнище ЕС

Политиката в областта на ваксинирането е от компетентността на националните органи, но Европейската комисия подпомага държавите от ЕС да координират своите политики и програми.

През декември 2018 г. Съветът прие препоръка за засилване на сътрудничеството в ЕС в борбата срещу болестите, предотвратими чрез ваксинация. Целта на инициативата е да се преодолеят колебанията относно ваксинацията, да се подобри координацията във връзка с обществените поръчки за ваксини, да се подкрепят научните изследвания и иновациите и да се засили сътрудничеството в ЕС по отношение на болестите, предотвратими чрез ваксинация.

Държавите от ЕС се насърчават да изготвят и изпълняват национални планове за ваксинация, включващи инициативи за подобряване на покритието, и да въвеждат рутинни проверки на ваксинационния статус.

Освен това Европейската комисия подпомага страните от ЕС да поддържат или повишават равнищата на ваксинация, като:

Съвместно действие относно ваксините

Европейската комисия увеличава своята подкрепа за националните усилия за подобряване на равнищата на ваксиниране, включително чрез съвместно действие относно ваксинирането, съфинансирано по линия на здравната програма на ЕС (3,55 млн. евро).

Чрез започналото през 2018 г. съвместно действие се вземат мерки във връзка с колебанията относно ваксинацията и за увеличаване на ваксинационното покритие в ЕС. Действието се координира от INSERM (Франция) и в него участват 20 държави (17 държави от ЕС и 3 държави извън ЕС).

Съвместното действие е насочено и към засилване на сътрудничеството между националните имунизационни консултативни групи (NITAG) с оглед на повишаването на прозрачността и доверието в процеса на вземане на решения относно въвеждането на нови ваксини.

Коалиция за ваксинация

През пролетта на 2019 г. бе създадена Коалиция за ваксинация. В нея участват европейски асоциации на работещите в здравеопазването, както и студентски асоциации в тази сфера. Коалицията за ваксинация подкрепя предоставянето на точна информация на обществеността, борбата с митовете около ваксините и ваксинирането и обмена на добри практики. В момента нейни съпредседатели са 3 големи европейски асоциации на здравни специалисти:

На 9 февруари 2021 г. Коалицията публикува манифест, в който се посочват три основни причини защо всички здравни работници трябва да се ваксинират срещу COVID-19, когато имат възможност:

  1. За да се предпазят от заболяването и от евентуални тежки или животозастрашаващи усложнения
  2. Ваксините срещу COVID-19 са безопасни и ефективни
  3. За да помогнат за запазването на капацитета за предоставяне на здравни грижи

Информация по темата