Ваксинация

Преглед

Ваксинациите са основен инструмент за първична профилактика на болести и една от икономически най-ефективните налични мерки за защита на общественото здраве. Имунизацията чрез ваксиниране е най-добрата защита срещу сериозни, предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести. Благодарение на широкообхватните програми за ваксинация бе ликвидирана едрата шарка, в Европа вече няма случаи на полиомиелит, а много други заболявания също са почти премахнати.

Текущи предизвикателства

Днес повече от 100 милиона деца се ваксинират ежегодно срещу различни болести, като например дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, туберкулоза, дребна шарка и хепатит Б. Благодарение на ваксинациите всяка година се предотвратяват приблизително 2,5 милиона смъртни случая по света, а разходите за лечение на заболявания, включително антимикробно лечение (при вирусни инфекции), намаляват.

Въпреки добрите резултати, в някои страни от ЕС и съседни на Съюза държави в момента се наблюдават безпрецедентни епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация, поради недостатъчното ваксинационно покритие. Неравнопоставеният достъп до ваксини и спадът в общественото доверие по отношение на ваксинациите са причини за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здравеопазване.

Действия на равнище ЕС

Политиката в областта на ваксинирането е от компетентността на националните органи, но Европейската комисия подпомага държавите от ЕС да координират своите политики и програми.

През декември 2018 г. Съветът прие препоръка за засилване на сътрудничеството в ЕС в борбата срещу болестите, предотвратими чрез ваксинация. Целта на инициативата е да се преодолеят колебанията относно ваксинацията, да се подобри координацията във връзка с обществените поръчки за ваксини, да се подкрепят научните изследвания и иновациите и да се засили сътрудничеството в ЕС по отношение на болестите, предотвратими чрез ваксинация.

Държавите от ЕС се насърчават да изготвят и изпълняват национални планове за ваксинация, включващи инициативи за подобряване на покритието, и да въвеждат рутинни проверки на ваксинационния статус.

Освен това Европейската комисия подпомага страните от ЕС да поддържат или повишават равнищата на ваксинация, като:

Съвместно действие относно ваксините

Комисията увеличава своята подкрепа за националните усилия за повишаване на ваксинационното покритие, включително чрез подготовката на съвместно действие относно ваксинирането, съфинансирано по линия на здравната програма (3,55 млн. евро).

Чрез започващото през 2018 г. съвместно действие ще бъдат взети мерки във връзка с колебанията относно ваксинацията и за увеличаване на ваксинационното покритие в ЕС. Действието се координира от INSERM (Франция) и в него участват 23 държави (20 държави от ЕС).

Съвместното действие ще бъде насочено и към засилване на сътрудничеството между националните имунизационни консултативни групи (NITAG) с оглед на повишаването на прозрачността и доверието в процеса на вземане на решения относно въвеждането на нови ваксини.

Информация по темата