Ваксинация

Преглед

Ваксинациите срещу различни заболявания безспорно са една от икономически най-ефективните налични мерки за защита на общественото здраве. Ваксините са най-добрата защита срещу сериозни, предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести.

Ваксинацията е една от най-значимите медицински мерки, разработени през 20-ти век, и основно средство за първична профилактика на болести. Благодарение на широкообхватните програми за ваксинация бе ликвидирана едрата шарка, в Европа вече няма и случаи на полиомиелит, а много други заболявания вече са почти елиминирани.

Днес повече от 100 милиона деца се ваксинират ежегодно срещу болести, като например дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, туберкулоза, дребна шарка и хепатит Б. Благодарение на ваксинациите всяка година биват предотвратявани приблизително 2,5 милиона смъртни случаи по света, а разходите за лечение на заболявания, включително антимикробно лечение (при вирусни инфекции), намаляват.

Колебания относно ваксините

Спадът в общественото доверие по света по отношение на ваксинациите е причина за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здравеопазване. Под „колебания относно ваксините“ се има предвид отлагането или отказът от ваксинации въпреки наличието на услуги за тяхното поставяне. Сред факторите за това са по-ниските нива на приемане на ограничените рискове, липсата на надеждна информация, различията в подхода за оценка и въвеждане на нови ваксини, противоречията в медиите и пропагандата.

В момента Европа е изправена пред предотвратими огнища на зараза от морбили в няколко страни поради обществените колебания относно ваксините. Още по-лошо е, че болестта се разпространява от Европа към други части на света. В някои страни от ЕС също така съществува висок риск от продължителна епидемия от полиомиелит, като това излага на риск статусът на Съюза на зона без полиомиелит и компрометира глобалната инициатива за ликвидиране на полиомиелита. Ваксинациите срещу сезонния грип в повечето държави от ЕС са значително под договорената цел от 75 % за възрастните хора, въпреки че всяка година водят до предотвратяването на 37 000 смъртни случая в ЕС.

Действия на равнище ЕС

Политиката за ваксиниране е от компетентността на националните органи, но въпреки това Европейската комисия подпомага държавите от ЕС да координират своите политики и програми. За да помогне на държавите от ЕС да поддържат или увеличават равнищата на ваксиниране, Европейската комисията:

Засилено сътрудничество в ЕС

През май 2017 г. в рамките на семинара В търсене на нови партньорства за действие на ЕС в областта на ваксинирането, организиран от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, бе проучен въпросът как сътрудничеството в ЕС може да доведе до увеличаване на равнищата на ваксиниране, справяне с недостига на ваксини и укрепване на рутинните програми за имунизация. В семинара взеха участие 121 представители от държави от ЕС, Европейската комисия, Европейската агенция по лекарствата, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейския парламент, ключови международни организации (СЗО, УНИЦЕФ), промишлеността и здравния сектор.

Съвместно действие във връзка с колебанията относно ваксините

Комисията увеличава своята подкрепа за националните усилия за подобряване на равнищата на ваксиниране, включително чрез подготовката на съвместно действие относно ваксинирането, съфинансирано по здравната програма (3 млн. евро).

Изпълнението на съвместното действие ще започне през 2018 г., като то ще бъде насочено към преодоляване на колебанията относно ваксините. То се координира от INSERM (Франция) и в него участват 24 държави (20 държави от ЕС). Действието има за цел подобряване на равнищата на ваксиниране в ЕС чрез:

 • Укрепване на взаимодействието между информационните системи по въпросите на имунизацията с цел увеличаване на капацитета за наблюдение и равнищата на ваксиниране
 • Проучване на осъществимостта на постигането на общоевропейско покритие с триваксината морбили-паротит-рубеола (МПР) въз основа на данни от информационните системи, за да бъдат идентифицирани пропуските в имунизацията
 • Оценка на европейските системи за оповестяване и напомняне
 • Укрепване на управлението на доставките и запасите чрез хармонизиране и картографиране
 • Разработване на процедури и методи за установяване на потребностите и възлагане на обществени поръчки за ваксини
 • Анализ и оценка на механизмите за финансиране на устойчиви покупки и запаси
 • Разработване на план за предвиждане на промените във връзка с препоръките и търсенето на ваксини
 • Разработване на концепция за хранилище за споделяне на данни за ваксинациите в ЕС
 • Създаване на платформа за сътрудничество с цел определяне на приоритетите за научни изследвания и развитие
 • Набелязване на съществуващите инструменти за определяне на приоритети като планът за научни изследвания и развитие на СЗО, CEPI, Мрежата на Обединеното кралство за ваксинациите, инициативата за иновативни лекарства на Европейската комисия, BARDA, Глобалния фонд за иновативни здравни технологии
 • Установяване на механизми за подобряване на финансирането и укрепване на сътрудничеството в областта на научните изследвания по цялата верига за създаване на стойност
 • Разработване на системен преглед и анализ на настоящата ситуация във връзка с колебанията относно ваксините, на дейностите и добрите практики
 • Създаване на устойчиви механизми за анализ на изследванията на пречките/способстващите фактори за високите/ниските равнища на ваксинация, добрите практики и извлечените поуки
 • Предоставяне и анализ на данни от социални медии и интернет източници за целите на наблюдението в реално време на общественото доверие по отношение на ваксините.

Съвместното действие ще бъде насочено към укрепване на сътрудничеството на националните имунизационни консултативни групи (NITAG) с оглед на повишаването на прозрачността и доверието в процеса на вземане на решения относно въвеждането на нови ваксини.

Следващи стъпки

В бъдеще ЕС може да предприеме мерки за насърчаване на действията за преодоляване на обществените колебания относно ваксините в контекста на нарастващото въздействие на цифровизацията и социалните медии, като ваксините се използват за пример за борба с фалшивите новини в ЕС. По-доброто съгласуване на имунизационните календари също би могло да допринесе за повишаване на доверието в програмите за ваксинация и увереността по отношение на ваксините.

Информация по темата