Vaccinationer

HPV – humant papillomavirus

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15 och 44 år, efter bröstcancer. I länder där kvinnor regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning har antalet sjukdoms- och dödsfall minskat väsentligt, men många kvinnor i EU dör fortfarande i sjukdomen.

Livmoderhalscancer orsakas av vissa stammar av HPV-virus, humant papillomavirus. Enligt studier förekommer HPV i över 90 procent av fallen.

Två HPV-vacciner godkända i EU

Efter klartecken från Europeiska läkemedelsmyndigheten är nu två HPV-vacciner godkända i EU:

Vaccinerna förebygger infektioner med de två vanligaste HPV-stammar som orsakar livmoderhalscancer.

EU-samarbete – plattform och expertgrupp

EU-länderna utbyter information om vaccinering och andra insatser mot HPV med hjälp av plattformen Venice, där EU-kommissionen fungerar som samordnare.

Europeiska smittskyddsmyndigheten finansierar plattformen och har inrättat en expertgrupp som ska följa upp EU-ländernas strategier för HPV-vaccinering. Expertgruppens rapport från 2008 tar upp

  • vetenskaplig utvärdering av HPV-vaccin
  • screeningprogram för livmoderhalscancer
  • målgrupper
  • vaccinationsstrategier
  • kostnader
  • övervakning och utvärdering
  • forskningsprioriteringar.

Cancerscreening

HPV-vaccinerna ger inget hundraprocentigt skydd mot livmoderhalscancer

De HPV-stammar som vaccinerna skyddar mot förekommer i ungefär 70 procent av cancerfallen. Dessutom ger ett vaccin ändå aldrig ett hundraprocentigt skydd.

HPV-vaccinering ersätter inte regelbunda cellprovskontroller

EU-länderna rekommenderas att först införa screeningprogram med cellprovtagning innan de börjar vaccinera mot HPV. Screeningprogrammen bör följa de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening och diagnos av livmoderhalscancer.

Läs EU:s rekommendation om cancerscreening.