Tabak

Medzinárodná spolupráca pre svet bez tabaku

EÚ spolupracuje s medzinárodnými partnermi na celosvetovom znížení spotreby tabakových výrobkov. Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku (RDKT) je medzinárodnou dohodou, ktorú doposiaľ podpísalo 177 účastníkov z celého sveta. Od svojho vzniku v roku 2005 sa dohovor stal dôležitým právnym a politickým nástrojom. Členské štáty EÚ spolu s Európskou komisiou hrajú aktívnu úlohu v tomto procese.

Stretnutia zmluvných strán dohovoru

Konferencie strán dohovoru sa organizujú každé dva roky. Strany dohovoru prijímajú rozhodnutia, protokoly a usmernenia. Konferencia strán dohliada aj na úplnú implementáciu dohovoru.

Usmernenia

Konferencia strán prijala tieto usmernenia:

Usmernenia na implementáciu článku 5.3 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (ochrana politík verejného zdravia vo vzťahu ku kontrole tabaku z obchodných a iných záujmov tabakového priemyslu)
Usmernenia na implementáciu článku 8 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (ochrana pred vystavením sa tabakovému dymu)
Čiastočné usmernenia na implementáciu článkov 9 a 10 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (regulácia obsahu tabakových výrobkov a regulácia zverejňovania informácií vo vzťahu k tabakovým výrobkom)
Usmernenia na implementáciu článku 11 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (balenie a označovanie tabakových výrobkov)
Usmernenia na implementáciu článku 12 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (vzdelávanie, komunikácia, odborná príprava a informovanosť verejnosti)
Usmernenia na implementáciu článku 13 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (reklama na tabakové výrobky, propagácia a sponzorstvo)
Usmernenia na implementáciu článku 14 RDKT Svetovej zdravotníckej organizácie (opatrenia na obmedzenie dopytu po tabaku týkajúce sa závislosti od tabaku a jej ukončenia)