Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Διεθνής συνεργασία για ένα κόσμο χωρίς κάπνισμα

Η ΕΕ συνεργάζεται και με διεθνείς εταίρους της για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Σύμβαση-Πλαίσιο του ΠΟΥ για την Καταπολέμηση του Καπνίσματος (FCTC) είναι μια διεθνής συνθήκη για την προστασία της υγείας, η οποία απαριθμεί σήμερα 177 συμβαλλόμενα μέρη σε όλον τον κόσμο. Από τη σύναψή της, το 2005, λαμβάνεται όλο και περισσότερο υπόψη για την εκπόνηση νομοθεσίας και χάραξης πολιτικής παγκοσμίως. Τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δραστήρια μέλη της.

Διασκέψεις των μερών της σύμβασης

Κάθε δύο χρόνια διοργανώνονται διασκέψεις των μερών της σύμβασης, στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις, εγκρίνονται πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές, και ελέγχεται η πλήρης εφαρμογή της σύμβασης.

Κατευθυντήριες γραμμές

Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που έχει εγκρίνει η διάσκεψη των μερών:

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 5.3 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Προστασία των πολιτικών δημόσιας υγείας κατά του καπνίσματος από εμπορικά και άλλα συμφέροντα της βιομηχανίας καπνού)
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 8 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Προστασία από την έκθεση στον καπνό)
Επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της σύμβασης FCTC του ΠΟΕ (Κανονισμός για τα συστατικά των προϊόντων καπνού και κανονισμός για τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα καπνού)
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 11 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων καπνού)
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 12 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Εκπαίδευση, επικοινωνία, επαγγελματική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού)
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 13 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Διαφήμιση, προώθηση και χορηγία προϊόντων καπνού)
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 14 της σύμβασης FCTC του ΠΟΥ (Μέτρα περιορισμού της ζήτησης που αφορούν την εξάρτηση από το κάπνισμα και τη διακοπή του)